Effekttariff, lågspänning Tariffkod N4

Företag / El / Elnät / Elnätsavgiften / Effekttariff N4

Samtliga priser gäller exklusive moms.

2017

Fast avgift 16 300 kr/år
Abonnerad aktiv effekt 52 kr/kW och år
Effektavgift 435 kr/kW och år
Reaktiv effekt 176 kr/kVAr och år
Elöverföringsavgift, vinter 11,20 öre/kWh
Elöverföringsavgift, övrig tid 8,30 öre/kWh

Nätavtal, följande avtal är aktuella

Allmänna avtalsvillkor utarbetade av Svensk Energi:

 • För konsument gäller NÄT 2012 K
 • För näringsidkare, med lågspänningsanslutning, gäller NÄT 2012 N
 • För näringsidkare, med högspänningsanslutning, gäller NÄT 2012 H
 • När effekttariff tillämpas skall alltid ett individuellt avtal upprättas mellan Kunden och Kalmar Energi Elnät AB.

Elöverföringsavgiften

Ska täcka kostnaden för transport av el från produktion till kund. Rörlig avgift beräknas på kundens uppmätta energiförbrukning. Vid vinter eller övrig tid avses de tider som framgår under nedanstående information om effektavgift.

Abonnemangsavgiften

Ska täcka kostnaden för kundens utrymme i elnätet. Abonnemangsavgiften består av tre delar: fast avgift, avgift för abonnerad aktiv effekt och effektavgift.

 • Fast avgift per anslutningspunkt, debiteras varje månad.
 • Avgift för abonnerad aktiv effekt per anslutningspunkt, debiteras varje månad. Den abonnerade effektens storlek anges i förväg, senast 31 december för påföljande år, och skall motsvara minst det under året högsta uppmätta värdet på timmedeleffekt. Den abonnerade effekten får inte överskridas av det högsta under året förekommande värdet på uttagen timmedeleffekt. Om så sker debiteras den överuttagna effekten med dubbla avgiften för abonnerad effekt. För överuttag mindre än 10 % av den abonnerade effekten, dock maximalt 100 kW, utgår ingen tilläggsavgift.
 • Effektavgift per anslutningspunkt, erlägges för medelvärdet av de två högsta timmedelvärdena uppmätta under skilda månader under vintertid.
  Som vintertid räknas måndag - fredag klockan 06-22 under perioden november – mars (5 månader), övrig tid är övrig tid. Angivna klockslag avser svensk normaltid.

Reaktivt effektuttag

Reaktiv effekt ingår i leveransen med upp till 50% av den högsta uttagna timmedeleffekten. Uttag därutöver leveras enligt prislista.

Myndighetsavgifter

Nedanstående tre myndighetsavgifter ingår i ovanstående Fast avgift.

 • Elsäkerhetsavgift
  För att täcka statens kostnader för övervakning av elsäkerheten tas en elsäkerhetsavgift ut.
 • Elberedskapsavgift
  För att täcka statens kostnader för planering av energiförsörjningen i kristid tas en elberedskapsavgift ut.
 • Nätövervakningsavgift
  För att täcka statens kostnader för att bevaka skäligheten i nätavgifterna tas en nätövervakningsavgift ut.

Kundcenter