Information om personuppgiftshantering

Privat / Om oss / Legal

Vid kontakter med Kalmar Energi förekommer det i många fall hantering av personuppgifter. Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Kalmar Energis bolag är personuppgiftsansvariga för de uppgifter som du lämnar till oss på kalamrenergi.se eller direkt till oss på något annat sätt. I denna text finner du en kortfattad beskrivning av lagstiftningen och vårt sätt att hantera personuppgifter.

Vi behandlar alltid personuppgifter med respekt för den personliga integriteten. Känsliga personuppgifter behandlas bara om det finns särskilt starka skäl och om det finns lagkrav för det. Vi lämnar bara ut personuppgifter till någon utanför Kalmar Energi om det står klart att de rättsliga förutsättningarna för detta är uppfyllda.

Insamling av personuppgifter

Vi använder oss av så kallade cookies vid besök på kalmarenergi.se. Dessa cookies används som hjälpmedel till besökaren så att personen enkelt kan nå korrekt information och anpassa sitt besök efter individuella önskemål. Besökaren kan avvisa cookies genom att ställa in webbläsaren enligt dessa önskemål.

Besökaren kan även frivilligt lämna sina personuppgifter till oss via hemsidan och vi kan dessutom få tillgång till personuppgifter när någon lämnar sina uppgifter till oss via brev, e-post, telefon, etc. eller genom att vi får uppgifter från offentliga register och liknande.

Information till den registrerade

  • När personuppgifter lämnas till oss får den som lämnar sina personuppgifter information om vilket Kalmar Energi bolag som är ansvarig för behandlingen av personuppgifterna
  • För vilket ändamål personuppgifterna samlas in
  • Annan information som behövs för att den som lämnar personuppgifter skall kunna ta tillvara sina rättigheter såsom information om det finns andra mottagare av uppgifterna. Rätten att ansöka om information och få rättelse.
  • Om vi samlar in personuppgifterna själv och du inte känner till att vi har den typen av uppgifter kommer vi att informera dig.

Ändamål

Vi samlar bara in personuppgifter för vissa bestämda ändamål. Normalt sätt är ändamålet att utföra en tjänst som berörd person har begärt. Vi behandlar inte personuppgifter för ändamål som är oförenliga med det ursprungliga ändamålet. Information om ändamålet i det specifika fallet framgår exempelvis i anslutning till e-postformulär, avtalsvillkor eller liknande.

Samtycke

Om ni tidigare har lämnat ett samtycke kan ni alltid återkalla detta. Vi kommer då inte att behandla ytterligare personuppgifter eller att uppdatera tidigare lämnade uppgifter om personen om samtycke är en förutsättning för behandling av personuppgifterna.

Marknadsföring

I de fall personuppgifter kan komma att användas för direktmarknadsföring anges detta i samband med att personuppgifterna samlas in. Den som inte vill att personuppgifter används för direktmarknadsföring kan skriftligen anmäla detta till oss.

Vi genomför inte direktmarknadsföring gentemot personer som inte är intresserade av detta. För att säkerställa detta matchar vi personuppgifter mot olika spärregister för direktmarknadsföring.

Överlämnande av personuppgifter till andra parter

Personuppgifter kan komma att överlämnas till andra bolag inom Kalmar Energi eller till samarbetspartners. Det kan vara för att utföra de uppgifter berörd person har begärt. När sådant överlämnande sker lämnar vi tydliga instruktioner om hur den mottagande parten skall behandla personuppgifterna.

När överlämnande skall ske tar vi alltid hänsyn till de lagar och övriga bestämmelser som reglerar åtskillnad mellan elhandelsföretag och elnätsföretag. Detta innebär personuppgifter inte alltid kan lämnas till andra Kalmar Energi bolag även om personen ifråga hade önskat det.

Personuppgifter lämnas normalt sätt inte till bolag i länder utanför EU eller EES området. Om så ändå sker säkerställer Kalmar Energi först att samtliga rättsliga förutsättningar är uppfyllda.

Säkerhet

Vi vidtar alltid de tekniska och organisatoriska åtgärder som är möjliga för att skydda de personuppgifter som behandlas. Vårt syfte med detta är att se till att uppgifterna inte förloras, förstörs, manipuleras eller blir tillgängliga för obehöriga. Vi strävar mot att åstadkomma en säkerhetsnivå som är tillräckligt hög med hänsyn till de tekniska möjligheter som finns.

Gallring

Vi bevarar inte personuppgifter längre än nödvändigt. I vissa fall kan uppgifter behöva sparas en längre tid, till exempel för bokföringsändamål.

Rätt att få information (Registerutdrag) och rättelse

Varje person har rätt att efter begäran en gång per år kostnadsfritt få reda på vilka uppgifter om personen som behandlas av oss. Om det förekommer personuppgifter får berörd person efter en skriftlig begäran information om vilka personuppgifter som behandlas, varifrån dessa har inhämtats, för vilket eller vilka ändamål behandlingen sker och till vem eller vilka uppgifterna lämnas ut. Begäran om registerutdrag skall göras skriftligen per brev och skall vara undertecknad av den som ansökan avser. Vi skickar svar till den adress som finns registrerad hos oss.

Kalmar Energis Kundcenter hanterar utskick av registerutdrag för samtliga bolag. Det går därför bra att skicka begäran om registerutdrag till Kundcenter.

Varje person har alltid rätt att begära rättelse, blockering eller utplåning av egna personuppgifter som är felaktiga eller som behandlas i strid med gällande lagstiftning.

Kundcenter