Till innehållet

Frågor och svar – elnätsavgiften

Här hittar du frågor och svar kopplade till elnätsavgiften.
Du är alltid välkommen att höra av dig till oss på telefon 0480-45 11 45.

Det beror på kraftiga kostnadsökningar för så kallade nätförluster. Nätförluster innebär att en del av elen går förlorad vid överföringen i ledningarna och att vi som nätägare måste köpa in lite extra för att kunna leverera det vi lovat. Och när elpriset går upp kraftigt, ja då ökar också förlustkostnaden kraftigt.
Ja, faktiskt. I alla ledningar och i all elektrisk utrustning finns ett visst motstånd när elen ska fram. Det är det som gör att elektrisk utrustning blir varm vid användning – en del av elen går bort som värme. Alltså nätförluster.
Säg så här: för att du ska få 100 enheter el av oss så måste vi köpa in 105 enheter. Och när elen blir dyrare så blir också vårt inköp av de extra 5 enheterna dyrare. Och detta gäller uppifrån och ner: Svenska Kraftnät får betala mer för förlusterna i stamnätet. Denna kostnadsökning förs vidare till regionnätet. Men regionnätet har ju också fått högre kostnad för förluster så nu är det två kostnadsökningar ovanpå varandra. Dom skickas vidare till lokalnätet – som också har kostnadsökningar. Det är alltså tre kostnadsökningar ovanpå varandra som i slutänden landar på elnätskunderna.
Korrekt. Vi har rekordhöga priser på el i hela Europa nu och det gör att förlusterna kostar mer.
Kalmar Energi prissäkrar våra nätförluster. Detsamma gäller för vår regionnätsägare, Eon. Svenska Kraftnät däremot handlar upp nätförlusterna till spotpris.
Höjningarna ser olika ut beroende på vilken typ av elnätskund man är: hur mycket effekt man använder, vilket avtal man har, hur stor förbrukning med mera. Här hittar du mer specifik prisinformation företag
Nej. Det innebär ingen ökad vinst för Kalmar Energi. De höjda avgifterna ska täcka våra egna fördyringar och de ökade avgifterna för att använda stam- och regionnätet. Överföringsavgiften täcker kostnader för överföringsförluster i regionnät och överföring från överliggande nät. Merparten av kostnaderna för överliggande nät kommer från Svenska Kraftnät som har spotprisbaserad överföringsavgift.
Det beror på flera olika omvärldsfaktorer som vi som elnätsbolag inte rår över. Stigande bränslepriser i Europa kombinerat med nedläggningen av kol- och kärnkraft i Tyskland är ett par förklaringar. Det stigande bränslepriset beror till stor del på att Asien och framförallt Kina har en ökad efterfrågan på kol och gas. Sedan har vi haft en torr och vindstilla sommar vilket gett mindre vatten i vattenkraftsmagasinen och mindre vindkraft. Därtill har samtliga Sveriges sex kärnkraftreaktorer stått still under en längre period på grund av revision.

Det senaste året har elpriserna också förändrats kraftigt. Det har gjort att Svenska Kraftnäts spotprisbaserade överföringsavgift har fluktuerat kraftigt samtidigt som den har ökat. Sammantaget har det skapat en stor osäkerhet, vilket påverkar prissättningen för 2023 och även kan påverka den framtida prissättningsmodellen.
Det är riktigt, det är Energimarknadsinspektionen som granskar vår prissättning och ser till att den håller sig inom vissa ramar. Men kostnaden – och kostnadsökningen – för elnätsförluster är en så kallad opåverkbar kostnad; vi kan inte påverka marknadspriset på el. Och enligt regelverket överför nätägarna opåverkbara kostnader till kundkollektivet.
Inte än. Höjningarna kommer att granskas av Ei. Men som sagt, kostnader för nätförluster bedöms av Ei som opåverkbara kostnader och får överföras direkt till kund.
Vi kommer i vår prissättning till slutkund att följa prisutvecklingen av de prissäkringar som är gjorda gällande våra egna nätförluster i lokalnätet. På samma sätt kommer vi att justera våra priser ifall vi skulle få ändrade priser från vår regionnätsägare, Eon.
Sverige indelat i fyra prisområden för el. Kalmar tillhör prisområde SE4, Norrbotten SE1. Priserna i söder är högre eftersom elanvändningen är större här än i norr – och den överstiger den lokala elproduktion vi har i söder. Vi måste alltså importera el till oss. Därför transporterar Svenska Kraftnät elöverskott söderut och det tar man betalt för. Ibland importerar vi el från Europa och där är priserna också höga.
Vi förstår att detta är en extremt svår situation. Vi kan bara be dem hjälpa oss att ställa krav på Svenska Kraftnät och våra politiker så att vi hittar en konstruktiv lösning på det svåra läge vi upplever just nu.
Leveranssäkerheten i Kalmar Energis elnät är hög, vi hade enbart 1,33 minuters medelavbrottstid per kund under 2020. För att upprätthålla den höga leveranssäkerheten även i framtiden krävs kontinuerligt underhåll och uppgradering av vårt befintliga elnät. Dessutom behövs investeringar i personal, kompetens och infrastruktur för övervakning samt IT-system som har stöd för drift och mätning.
Nej, Kalmar Energi ligger långt under genomsnittspriset för elnätsavgiften i landet. Av 290 kommuner ligger vi på en 60:e plats gällande ranking. Nummer 1 har lägst elnätsavgift och den som ligger på plats 290 har högst elnätsavgift. Läs hela rapporten på: https://nilsholgersson.nu/rapporter/rapport-2021/el-2021/
Du kan kontakta oss och fråga om det går att göra något för att påverka elnätsavgiften. Det kan handla om att byta säkringsstorlek för att få en prislista som bättre matchar din egen elanvändningsprofil.