Till innehållet

Justering av elnätsavgiften

Från och med den 1 april 2020 kommer Kalmar Energis elnätsavgift att justeras, vilket påverkar dig som har verksamhet inom vårt nätområde. För de allra flesta kunder innebär det en sänkning. Totalt kommer Kalmar Energis elnätsavgift att sänkas med i genomsnitt 16 procent. De som påverkas främst av sänkningen är de kunder som använder mycket el och har en säkringsstorlek 63 A och över.

Här nedan hittar du svar på de vanligaste frågorna kring justeringen! Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta någon av våra säljare eller vårt kundcenter.

Elöverföringsavgift

Elöverföringsavgiften ska täcka kostnaden för transport av el från produktionsanläggningen och hem till dig. Avgiften beräknas på din uppmätta energiförbrukning och kommer från och med 1 april att sänkas med nästan 70 procent, från 13,80 öre/kWh (exklusive moms) till 4,50 öre/kWh (exklusive moms).

Abonnemangsavgift

Abonnemangsavgiften är en fast avgift som ska täcka kostnaden för ditt utrymme i elnätet. Avgiftsnivån baseras på den storlek du har på din huvudsäkring (A). Den fasta abonnemangsavgiften justerar vi upp för säkringsstorlekar upp till 63 A, medan större abonnemang kommer få en sänkning på abonnemangsavgiften.

Se prislista för abonnemangsavgift för 2020

Exempel på hur 2020 års prisjustering av elnätsavgiften påverkar din verksamhet/flerfamiljshus:

  • Om din verksamhet/flerfamiljshus har en 63 A-säkring och en energiförbrukning på 25 000 kWh/år, har du en elnätsavgift på 1362 kr/månad (exklusive moms) 2020 istället för 1 440 kronor/månad (exklusive moms) 2019.

Effektkunder

  • För effektkunder med prislista N4 (lågspänning; 350 MWh/år) innebär den justerade nätavgiften att kostnaden minskar med cirka 2 000 kronor/månad (exklusive moms).
  • För effektkunder med prislista N3 (högspänning; 5 000 MWh/år) innebär den justerade nätavgiften att kostnaden minskar med cirka 18 000 kronor/månad (exklusive moms).

Se prislista N4 för 2020 (lågspänning)

Se prislista N3 för 2020 (högspänning)

Frågor och svar

Elnätsföretag har rätt att ta ut en elnätsavgift för att kunna driva ett säkert elnät på lång sikt. Elnätsavgiften går till drift och underhåll av elnätet och för att elen som du behöver ska kunna transporteras från produktionsanläggningen och hem till dig. Det gör att vi på Kalmar Energi kan erbjuda dig ett elnät med hög leveranssäkerhet och jourberedskap om det skulle ske en driftstörning. Det ger oss också möjlighet att kunna möta framtida krav på fortsatt hög leveranssäkerhet och nya krav på funktionaliteten, bland annat för elmätare.
I grunden är det en lagändring. Regeringen fattade 2018 beslut om en förordning som reglerar elnätsföretagens intäktsram som Energimarknadsinspektionen i sin tur beslutar om. Denna reglering innebär bland annat att företagens avkastningsränta sänks rejält framöver och därmed ger kunderna en lägre elnätskostnad. Dessutom har vissa av våra kostnader minskat – framförallt har det blivit billigare för oss att överföra el.
Från och med den 1 april 2020 kommer din verksamhets elnätsavgift att justeras med i genomsnitt 16 procent. Du som företagskund kan antingen vara säkringskund eller effektkund, och beroende på det räknas din elnätsavgift ut på olika sätt. Olika exempel på hur 2020 års prisjustering påverkar dig och din verksamhet presenteras ovan. Kontakta gärna någon av våra säljare eller kundcenter för vidare information!
Leveranssäkerheten i Kalmar Energis elnät är hög, vi hade enbart 8 minuters medelavbrottstid per kund under 2019. För att upprätthålla den höga leveranssäkerheten även i framtiden krävs kontinuerligt underhåll och uppgradering av vårt befintliga elnät. Dessutom behövs investeringar i personal, kompetens och infrastruktur för övervakning samt IT-system som har stöd för drift och mätning.
Nej, en rapport från Villaägarnas Riksförbund, som studerar prisbilden av Sveriges alla elnätsbolag, visar att Kalmar Energi Elnät ligger i linje med hur andra liknade elnätsbolag prissätter. Kalmar Energi som elnätsbolag ligger relativt långt ner, 229 av 281 bolag, på listan där alla elnätsbolag rankas från dyrast till billigast.
Du kan kontakta oss och fråga om det går att göra något för att påverka elnätsavgiften. Det kan handla om att byta säkringsstorlek för att få en prislista som bättre matchar din egen elanvändningsprofil.
Chatta med oss