Till innehållet

Prisval 2021

Varje fastighet är unik och vi erbjuder dig möjligheten att välja mellan tre olika prisalternativ utifrån dina förutsättningar. Precis som tidigare år kan du själv välja hur stor andel av totalpriset som den rörliga delen av priset ska svara för.

På valblanketten som du fått per post finns debiteringseffekten och en beräknad normalårsförbrukning angiven. Använd dessa för att beräkna din effektavgift och din energikostnad med olika alternativ. Använd gärna nedan kalkyl för att räkna på de olika alternativen.

Kalkyl prislista 2021 (öppnas som Excel-fil)

Begrepp/tillämpningsbestämmelser (öppnas som pdf-fil)

För mer information om hur du gör ditt prisval kontakta vårt kundcenter.

Fördjupad information om prisval 2021

Prislistan består av två delar, effekt och energi

Effektuttaget av värme under januari och februari ligger till grund för hur stor kapacitet vi behöver ha i fjärrvärmeanläggningarna. Tillräcklig kapacitet behövs för att säkerställa att alla kunder får värme även när det är som kallast ute. Effektavgiften är ett sätt att låta varje kund svara för sin andel av kapacitetsbehovet.

Debiteringseffekt

Kundens effektkostnad bestäms av vald effektavgift och hur stor effekt som behövs för ditt hus. Ju mindre effektbehov desto lägre kostnad. Effektbehovet beräknas och kallas för debiteringseffekt och utgörs av medeleffekten för värmeförbrukningen under januari och februari.

Normalår

En av fördelarna med vår prislista är att debiteringseffekten för 2021 bestäms redan under 2020. Förbrukningarna för januari och februari från både 2019 och 2020 normalårskorrigeras och används för att bestämma debiteringseffekten för 2021.
Normalårskorrigeringen tar bort vädervariationerna vilket ger en mer stabil och trögrörlig effektkostnad. Däremot kommer energisparåtgärder att påverka debiteringseffekten. Så det är lika viktigt som tidigare att använda energi på ett smart sätt.

Möjlighet att välja prislista efter huset

Alla företagskunder får tre alternativ att välja mellan. Valet görs inför varje nytt kalenderår för varje fastighet (mätare). Varje alternativ har olika effektavgift och energipris. En lägre effektavgift ger ett högre energipris och tvärtom.

Alternativ A har den högsta effektavgiften. Med A är en stor del av uppvärmningskostnaden för 2021 redan känd. Alternativ A är ett gynnsamt alternativ för de fastigheter som har en förhållandevis låg andel av sin totala värmeförbrukning under januari och februari. Energieffektiva och välisolerade hus tjänar generellt på att välja alternativ A. Men varje fastighet är unik och bäst beslutsunderlag fås genom en separat kostnadsberäkning för varje alternativ.

Alternativ B är ett mellanting av alternativ A och C. Uppvärmningskostnaden för 2021 kan till stor del avgöras i förväg, men är till större del beroende av väder och vind under det kommande året. Vi har valt att använda alternativ B som normalprislista för de som inte gör ett aktivt val.
Du kan naturligtvis aktivt välja alternativ B.

Alternativ C har en större rörlig del än A och B. Uppvärmningskostnaden för 2021 kommer att förändras i högre grad med variationer i värmeförbrukningen under året. Med C får debiteringseffekten minst betydelse för totalkostnaden. C kan vara det bästa alternativet för hus med en relativt stor andel av sin totala värmeförbrukning under januari och februari.

Mer förutsägbar värmekostnad

Med den här typen av prislista kommer kostnaderna för fjärrvärme att variera mindre från år till år tack vare att debiteringseffekten fastställs för ett normalår. Genom att sedan välja alternativ A med stor effektavgift blir värmekostnaden mer förutsägbar.

Budgetunderlag

I samband med att kunden får sin valblankett i oktober, kan normalårskostnaden per fastighet för det kommande året beräknas. Den här beräkningen utgör ett bra underlag för en värmebudget för fastighetsägaren. I den mån väder och vind sedan avviker från det normala kan den faktiska kostnaden komma att avvika från den beräknade. Genom att välja alternativ A kan man dock försäkra sig om minsta möjliga avvikelse från budget.

Jämnare månadskostnad

Tack vare möjligheten att välja olika effektavgift kan våra kunder själva påverka hur man vill ha fjärrvärmekostnaden fördelad över året. För till exempel alternativ A utgörs ungefär 60 % av den totala fjärrvärmekostnaden av effektavgift, vilken fördelas till att bli lika stor under samtliga av årets månader. Med en så pass stor andel av kostnaden jämnt fördelad över årets månader kommer det totala beloppet på varje månadsfaktura att bli mer lika än vad det blir med alternativ B och C.

Chatta med oss