Miljövänlig uppvärmning

Hållbarhet är grunden i vår verksamhet och i produktionen av fjärrvärme tar vi tillvara biobränslen från skogen i form av skogsflis, bark och rester från skogs- och träindustrin. Genom att producera både el och värme nyttjas energiinnehållet i bränslet bättre.

Nu kan vi redovisa hur mycket din fjärrvärme ger i utsläpp till luft. Nedan redovisas vilken bränslemix fjärrvärmenätet i Kalmar har enligt 2017 års värden. Den lilla andel fossilt bränsle som används vid säsongsuppstartstart av anläggningen, samt vid onormala driftsituationer som exempelvis driftstörningar  kompenserar vi för i form av att köpa utsläppsrätter. Våra fjärrvärmeleveranser är däremot 100 % förnybara.

 Koldioxid CO2 Svaveldioxid SO2 Kväveoxid NOx Stoft
3,007 0,002 0,112 0,0011

Tabellen visar utsläpp i gram per kWh