Till innehållet

Effekttariff N3, högspänning

  1 januari 2024  1 juli 2024
Fast avgift (kronor/år) 24 480 27 246
Abonnerad aktiv effekt (kronor/kW och år) 52 52
Effektavgift (kronor/kW och år) 470 470
Reaktiv effekt (kronor/kVAr och år) 165 165

Samtliga priser är angivna exklusive moms.

Överföringsavgift

En stor mängd el går förlorad när den ska transporteras genom elnätet, vilket även kallas för nätförluster. Därför får vi som elnätsbolag köpa in extra el för att kunna leverera den mängd vi har lovat våra kunder. Överföringsavgiften ska täcka kostnaden för nätförlusterna under transporten av el från produktionsanläggningen och till er verksamhet. Vi baserar överföringsavgiften på er uppmätta energianvändning.

Förändrad prismodell för överföringsavgiften

Effektkunder har haft en dubbeltariff där ni har betalat olika priser vintertid och övrig tid. Från och med den 1 januari 2024 kommer vi att basera överföringsavgiften på marknadspriset på el för samtliga kunder. Den blir spotprisbaserad och kommer att variera från månad till månad. Överföringsavgiften kommer att spegla den verkliga kostnaden för nätförluster, det vill säga när elpriset är lägre blir också överföringsavgiften lägre och motsatt vid högre elpriser.

Överföringsavgiften består av:

 • Fast del per kWh
 • Rörlig del per kWh, som vi sätter utifrån spotpriset på elbörsen, Nord Pool.

Så här räknar vi ut överföringsavgiften:
Fast del + rörlig del x medelpriset (det sammanvägda elpriset av alla timmarna under månaden)

Hur påverkar det oss?

Överföringsavgiften kommer att variera från månad till månad, istället för att vi gör justeringar vid enstaka tillfällen under året. Hur mycket kommer den att variera? Det går inte att säga exakt eftersom det beror på hur mycket elpriset rör sig under månaden, men avgiften kommer att ha förhållandevis liten påverkan på slutfakturan.

När det genomsnittliga elpriset för en månad är:

 • 50 öre per kWh blir överföringsavgiften 5,21 öre per kWh (exklusive moms).
 • 100 öre/kWh blir överföringsavgiften 8,04 öre per kWh (exklusive moms).

Abonnemangsavgift

Abonnemangsavgiften är en fast avgift som ska täcka kostnaden för ert utrymme i elnätet. Från och med den 1 juli 2024 justerar vi abonnemangsavgiften med 461 kronor per månad (exklusive moms) på grund av att staten har ökat elberedskapsavgiften. Avgiften består av tre delar:

 1. Fast avgift per anslutningspunkt och den debiteras varje månad.
 2. Avgift för abonnerad aktiv effekt per anslutningspunkt och den debiteras varje månad. Den abonnerade effektens storlek anges i förväg, senast 31 december för påföljande år, och ska motsvara minst det under året högsta uppmätta värdet på timmedeleffekt. Den abonnerade effekten får inte överskridas av det högsta under året förekommande värdet på uttagen timmedeleffekt. Om det händer debiteras den överuttagna effekten med dubbla avgiften för abonnerad effekt. För överuttag som är mindre än 10 procent av den abonnerade effekten, dock maximalt 100 kW, utgår ingen tilläggsavgift.
 3. Effektavgift per anslutningspunkt, erlägges för medelvärdet av de två högsta timmedelvärdena uppmätta under skilda månader under vintertid. Vintertid är måndag till fredag klockan 06:00–22:00 under perioden november till mars (5 månader), övrig tid är övrig tid. Angivna klockslag avser svensk normaltid.

Reaktivt effektuttag

Reaktiv effekt ingår i leveransen med upp till 50 procent av den högsta uttagna timmedeleffekten. Uttag därutöver debiteras enligt prislista.

Myndighetsavgifter

Nedanstående tre myndighetsavgifter ingår i det fasta priset i tabellen ovan:

 • Elsäkerhetsavgift
  Avgiften ska täcka statens kostnader för övervakning av elsäkerheten och är momsbefriad.
 • Elberedskapsavgift
  Avgiften ska täcka statens kostnader för planering av energiförsörjningen i kristid.
 • Nätövervakningsavgift
  Avgiften ska täcka statens kostnader för att bevaka skäligheten i nätavgifterna.

Avtalsvillkor

Hitta alla våra avtalsvillkor här.

När effekttariff tillämpas ska alltid ett individuellt avtal upprättas mellan kunden och Kalmar Energi Elnät AB.

Bli elproffs – med vår nya app!

Du som är kund får full kontroll över din elanvändning. Effektivisera din förbrukning redan idag!

Ladda ner appen kostnadsfritt

mobil Ladda ner appen kostnadsfritt