Frågor och svar

Köp av andelar

Vem får köpa andelar?

Föreningen verkar för att alla som vill bli medlemmar ska få delta. Medlemskap kan förvärvas av fysiska personer, juridiska personer, föreningar eller församlingar som är elkonsumenter i Sverige. Kravet är att föreningens stadgar och stadgeenligt fattade beslut följs samt att medlemmen minst köper en andel i föreningen.

Hur tecknar jag andelar?

Det finns två tillvägagångssätt.

  1. Direkt på denna hemsida.
  2. Kontakt med vårt Kundcenter för personlig service.

Hur många andelar kan jag köpa?

Du kan köpa andelar i Kalmarsund Vind II som i KWh motsvarar 80% av din årsförbrukning, max 200 andelar per person. Detta enligt föreningens stadgar. Är du osäker på din årsförbrukning? Kika på din faktura, det brukar stå angivet. Om inte så kontakta din nätägare så hjälper de dig. Ett exempel: Om du har 10 000 kWh i årsförbrukning kan du köpa 8 vindandelar. Självklart kan du köpa allt från 1-8 vindandelar. Det finns inget krav på att du måste köpa 80 %.

Vad erbjuds köparen?

Som ägare av vindkraftsandelar i ett vindkraftverk blir du din egen elproducent. En oberoende aktör på elmarknaden. Du har även gjort ett aktivt val som innebär att du på ett mycket konkret sätt bidrar till en bättre miljö för dig och för kommande generationer. En handling som gör skillnad! Du får en tillhörighet genom ditt medlemskap, du blir en del av en förening med likasinnande, där medlemmarna känner stolthet i vad de åstadkommit. Självklart avgör du själv hur aktiv du vill vara i föreningen.  De som vill deltar på den årliga föreningsstämman, men det är inte obligatoriskt. Ett medlemskap innebär även en lägre energikostnad.

Vad kostar en vindandel?

Kontakta Kundcenter för aktuellt pris.

Vad får jag betala löpande för en kWh vind?

Du får betala 14 öre exklusive skatter och moms till Kalmarsund Vind II för varje kWh som du förbrukar. Skatt, moms och elcertifikatsavgift får du betala för hela din förbrukning det vill säga all el som du konsumerar i din bostad. Dessa avgifter är av staten beslutade avgifter och det åligger elleverantören att ta ut dessa avgifter från kund. Ingen skillnad görs för om elen är köpt via ett ”vanligt” elhandelsavtal eller via ett medlemskap i en ekonomisk förening. Skatt och moms brukar de flesta känna till men vad är elcertifikatsavgift? Enligt lagen om elcertifikat, som gäller sen 1 maj 2003,  ansvarar elhandelsföretaget för att hantera sina kunders elcertifikat. Det innebär att Kalmar Energi sköter allt det praktiska med att deklarera elförbrukningen till Energimyndigheten, köpa elcertifikat och se till att rätt antal elcertifikat finns på certifikatkontot en gång per år. För detta betalar du som kund en elcertifikatsavgift. Elcertifikaten infördes som ett incitament för att stimulera och öka andelen el som produceras med hjälp av förnybara energikällor, alltså sol, vind, vattenkraft, vågengeri, geotermi och biobränsle.

Är det en trygg investering att köpa vindandelar?

En investering är alltid en form av spekulation och det finns inga hundraprocentiga garantier för framtiden. Det vi erbjuder är en professionellt skött ekonomisk förening med över 6 års erfarenhet. Vi har en trygg och etablerad samarbetspartner som varit med oss sen start i form av Kalmar Energi. Ett energibolag med sitt säte i Kalmar, Småland. Föreningens styrelse består av kompetenta ledamöter med djupt engagemang och hjärta för vindkraft. Vår ordförande har varit med sen starten 2006. Det finns vissa trygghetsåtgärder som kan göras och dessa har vi verkställt. Vi har tecknat de försäkringar som finns tillhands och vi har bra avtal när det gäller drift- och underhåll. Åtgärder som ger stabilitet. Vi sätter av en buffert för utbyte av växellåda om det skulle bli nödvändigt och för eventuell nedmontering av verket i framtiden. Vindkraftverkets livslängd beräknas vara cirka 20 år. Föreningens grundläggande ändamål är att främja sina medlemmars ekonomiska intressen. Ett krav som föreningens styrelse är medveten om och som de hanterar med respekt. Arbetet bygger på ett förtroende och ett ansvar. Dessutom har varje medlem en röst i föreningen och har därmed möjlighet att aktivt delta i beslutsfattandet på föreningsstämman.

Hur ofta ändras priset för medlemselen?

Medlemselen avser de kWh som dina vindandelar motsvarar. För varje förbrukad kWh betalar du idag 14 öre/kWh exklusive skatter och moms till Kalmarsund Vind II. Föreningens ändamål är att verka för att främja sina medlemmars ekonomiska intressen och därför ser föreningen det som viktigt att kunna hålla ett fördelaktigt pris. Det finns inget vinstintresse eller egennytta med en höjning av priset. Om vi tittar historiskt på hur priset utvecklats i vår första förening, Kalmarsund Vind, så har priset rört sig inom ett spann om 8 öre sen 2006. Bakom det spannet ligger både sänkningar och höjningar. För närvarande är priset 18 öre/kWh exklusive skatt och moms i Kalmarsund Vind. Det lägsta priset i föreningen har legat på 10 öre/kWh, mellan 2008-01-01 till 2010-01-01.

Prisutvecklingen sen starten 2006 i Kalmarsund Vind
År 1 2006-01-01-2007-01-01      13 öre/kWh
År 2 2007-01-01- 2008-01-01     14 öre/kWh
År 3 2008-01-01-2008-07-01      12 öre/kWh
År 4- 5 2008-07-01-2010-01-01  10 öre/kWh
År 6- 7 2010-01-01-2012-01-01   14 öre/kWh
År 8 2012-01-01-                             18 öre/kWh

Jag äger redan vindandelar, kan jag köpa fler?

Ja, du kan köpa fler vindandelar så länge du har utrymme för det! Du får max äga vindandelar som motsvarar 80 % av din förbrukning. Om du har andelar i Kalmarsund Vind kan du självklart köpa vindandelar i Kalmarsund Vind II.

Elhandelsavtal med Kalmar Energi Försäljning AB

Kan jag köpa andelar även fast jag är bunden i ett elhandelsavtal?

Ja det går bra! Om det handlar om några månader upp till cirka två år. Om väntetiden är längre är det inget vi rekommenderar. Det tar för lång tid innan du kan dra nytta av din investering. Då är det bättre att du avvaktar och hör av dig till oss lite längre fram. Vi kan inte garantera att vi säljer vindandelar vid tidpunkt då ditt elhandelsavtal löper ut.

Vilket pris tar Kalmar Energi Försäljning AB för elhandelsavtalet?

Du som medlem erbjuds att teckna det elhandelsavtal och de prisalternativ som Kalmar Energi erbjuder till sina övriga kunder. Det finns ingen dold agenda från Kalmar Energis sida att trissa upp priset just för att du som medlem måste ha Kalmar Energi som elleverantör. Kalmar Energi verkar på en elmarknad där konkurrensen om kunderna är hård och de eftersträvar att göra er nöjda, precis som deras övriga kunder. Orsaken till varför vi har ett samarbetsavtal är för att Elmarknaden är speciell och det finns många regler och krav som enbart en elleverantör kan och får leva upp till. Utan ett samarbetsavtal hade vi inte kunnat realiserat våra ekonomiska föreningar.

Förändring av andelsinnehav eller ägande

Vad händer om jag flyttar?

Du anmäler utflyttningsdatum till din nätägare en kalendermånad före du flyttar ut. En kalendermånad brukar vara den allmänna praxisen i branschen. Samtidigt skickar du in aktuell blankett för hur du vill göra med dina andelar.

Du har tre alternativ

  1. Sälja tillbaka andelarna till föreningen och anmäla utträde ur föreningen.
  2. Anmäla både återförsäljning och medflytt av andelar. Det kan hända att du både behöver sälja av och flytta med andelar. Så kan bli fallet om du till exempel flyttar till en bostad med lägre förbrukning där du inte har utrymme för lika många andelar. Du får enbart äga andelar som motsvarar 80% av din förbrukning.
  3. Anmäla medflytt, du tar med dig samtliga andelar till ny adress.

Obs! Punkt 2 och 3 medför att du behöver teckna ett elhandelsavtal med Kalmar Energi gällande din nya adress.  Det är viktigt att du tecknar elhandelsavtal med Kalmar Energi samtidigt som du anmäler inflyttningsdag till din nätägare för att garanterat få nyttja dina vindandelar från start. Startdatum för ditt elhandelsavtal utgör det från och med datum när du kan börja nyttja dina vindandelar.

Vad händer när jag går bort?

Dina andelar är en tillgång och går därmed i arv till din respektive, barn och barnbarn eller vem du valt att testamentera dina andelar till. Den som ärver dina vindandelar skickar in en blankett och ansöker om medlemskap. Ett andelsbevis skickas som bekräftelse på medlemskapet. Den som ärver har då accepterat att följa föreningens stadgar samt att teckna elhandelsavtal med Kalmar Energi. Andelarna kan börja nyttjas från och med startdatum för elhandelsavtalet.

Kan jag sälja mina andelar?

Ja, det kan du göra. Kontakta Kundcenter för vidare information, 0480-45 11 45, kundcenter@kalmarenergi.se.

Jag har minskat min årsförbrukning, kan jag sälja av några andelar?

Ring gärna vårt Kundcenter så får du hjälp! Telefon 0480-45 11 45, kundcenter@kalmarenergi.se.

Kan jag flytta andelar från huset till sommarstugan?

Ja, det går bra! Om du står som ägare till dina andelar och som nätägare för den bostad du vill flytta andelar till.  Glöm inte att teckna elhandelsavtal med Kalmar Energi Försäljning för den bostad du vill flytta andelarna till. Du kan nyttja andelarna för din nya bostad from avtalstart för ditt elhandelsavtal.

Leverans & underhåll

Om jag köper mina vindandelar idag, när får jag leverans?

Så snart du har ett startdatum för ditt elhandelsavtal med Kalmar Energi! Föreningens vindkraftverk är i drift, det finns ingen väntetid! Är du redan bunden i ett elhandelsavtal? Du kan ändå köpa vindandelar! Du köper andelarna, låter de ligga som ”vilande” till dess att du kan teckna elhandelsavtal med Kalmar Energi. Det innebär att du äger dina andelar, är fullvärdig medlem men får vänta med att nyttja andelarna.

Från vilket vindkraftverk får jag min el?

Som delägare i Kalmarsund Vind II får du din el ifrån vindkraftparken i Rockneby som består av fem vindkraftverk. Föreningen äger del av ett verk. Leveransen till våra medlemmar räknas ut som en %-sats av vindkraftparkens totala produktionen, alltså inte från ett specifikt verk. En medveten strategi ifall det verk som föreningen har del i producerar mindre än förväntat under en period.

Har jag något ansvar för drift och underhåll av verken?

Nej, du har inget ansvar, det ombesörjer föreningen via avtal med driftbolag.

Faktura och tilldelning av vindkraft

Hur ofta får jag faktura?

Från Kalmar Energi Försäljning AB får du faktura varje månad. Betalningstiden är minst 15 dagar om du är konsument och 30 dagar om du är näringsidkare. Kontakta Kundcenter om du vill ändra hur ofta din faktura ska komma.

Får jag fortfarande faktura från min nätägare om jag köper vindandelar?

Ja det får du. Nätavgiften betalar du som vanligt till din nätägare.

Kan ni förklara min faktura?

Ja, kontakta Kundcenter så hjälper de dig!

Vad händer om jag flyttar?

Styrelse & föreningsstämma

Hur ofta hålls föreningsstämma och hur kan jag påverka?

Föreningsstämman hålls en gång per år.  I enlighet med föreningens stadgar så ska stämman senast hållas den siste april varje år. Vid stämman följs en dagordning, samma från år till år. Kallelsen till stämman sker tidigast fyra och senast två veckor före ordinarie stämma och en vecka före extra stämma. Kallelsen meddelas skriftligt via utskick, alternativ via E-post eller på föreningens hemsida. Om du vill vara med och påverka, kan du skicka in ett förbättringsförslag, en motion till stämman. Motionen ska vara styrelsen tillhanda före februari månads utgång.

 

Går det att gå ur föreningen efter att jag köpt vindandelar?

Ja, det kan du göra. Det finns två alternativ.

  1. Du kan sälja tillbaka andelarna till föreningen, både om du är medlem i Kalmarsund Vind eller Kalmarsund Vind II. Du får då köpebeloppet minus värdeminskning.
  2. Du kan sälja andelarna till vem du önskar förutsatt att personen/företaget har elabonnemang i Sverige. Du använder dig av avsedd blankett på denna sida. Både du och din köpare ska skriva under blanketten innan ni skickar in den. Köparen förbinder sig att följa föreningens stadgar samt teckna elhandelsavtal med Kalmar Energi Försäljning AB.

Övrigt

Hur deklarerar jag mina andelar?

Investering av vindandelar är skattefri för privatpersoner. Andelens värde deklareras som en förmögenhet, men beskattas inte då förmögenhetsskatten tagits bort från och med den 1 januari 2007. Återbetalningen som sker till medlemmar i Kalmarsund Vind beskattas inte. Näringsidkare redovisar moms på sedvanligt vis. Andelarna tas upp som en tillgång i rörelsen. Vi råder dig att kontakta din lokala skattemyndighet vid vidare frågor angående din deklaration.

Vad är uttagsbeskattning?

Skatteverket vill att vindkraftkooperativens låga medlemspris på el ska beskattas. Vi anser att denna skatt är orättvis och hämmar utbyggnaden av vindkraft.  En åsikt som vi inte är ensamma om att stå bakom. Vi liksom andra vindkooperativ har drivit frågan på olika plan. Vi anser att våra medlemmar ska ha fördel av sin investering och vi ser det som en självklarhet att våra medlemmar inte ska belastas med denna obefogade kostnad. Vi har ännu inte blivit ålagda att ta ut denna skatt av våra medlemmar men vet ännu inte om eller när uttagsbeskattningen kommer att verkställas. En nyligen genomförd studie av Institutet för Näringslivsforskning menar att andelsägarna betalar ett marknadspris och att uttagsskatt därför inte går att motivera.