Till innehållet

Just nu har vi längre kötider på telefon än normalt. Hos Kundcenter hittar du information om till exempel Faktura, Avtal och Flytt. Många ärenden kan du lösa genom att logga in på Mina Sidor.

Villkor

Här hittar du alla villkor och tekniska bestämmelser som gäller vid anslutning av Mikroproduktion.

Kalmar Energi Försäljning AB

Kalmar Energi Försäljnings avtalsvillkor köp av mikroproduktion

Kalmar Energi Elnät AB

Avtalsvillkor för produktionsanläggning med max 63A säkring

Tilläggsvillkor avseende produktionsabonnemang

Tekniska villkor för mikroproduktion av el
Vi måste kunna garantera säkerheten i vårt elnät både för våra kunder och för våra elmontörer. Vi ställer därför följande villkor vid installation av en elproduktionsanläggning.

 • Huvudbrytaren ska vara blockerbar och finnas tillgänglig i mätarskåpet alternativt vid mätarplatsen.
 • Det ska vara en fast installation. Stickproppsanslutningar är inte tillåtna.
 • Alla produkter ska vara CE-märkta.
 • Anslutning av enfasig elproduktion som överstiger 3 kW kan medföra extra kostnader för förstärkning av din elanslutning. Vi rekommenderar att anslutning av elproduktion alltid sker trefasigt.
  Produktionsanläggningen får inte överstiga 63A.
 • Alla nya produktionsanläggningar ska föranmälas och installeras av behörig elinstallatör.
 • Installationen ska följa Svensk Energis handbok ”Anslutning av mikroproduktion till konsumtionsanläggningar – MIKRO” och bilaga 5 (MIKRO-blanketten) ska användas.
 • Befintlig elmätare ska kunna mäta både konsumtion och produktion. Om så inte är fallet byter vi ut mätaren. Först därefter kan anläggningen driftsättas. Kalmar Energi Elnät byter ut mätaren kostnadsfritt.
 • Särskild märkning som visar att du har en elproduktion ska finnas i din gruppcentral och mätarskåp.
 • Din produktionsanläggning ska inte kunna kopplas in mot ett spänningslöst yttre nät.
 • Brytare ska monteras på DC- och AC-sidan om växelriktaren.
 • Växelriktare ska vara CE-märkt, följa svenska inställningsvärden enligt SS-EN 50438 samt Svensk Energis handbok ”Anslutning av mikroproduktion till konsumtionsanläggningar – MIKRO.
 • Växelriktaren ska vara fast ansluten på egen avsäkrad gruppledning i gruppcentral eller i fasadmätarskåp.
 • Du måste per årsbasis göra av med mer el än vad du producerar.
Chatta med oss