Till innehållet

Vanliga frågor

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna som vi får om solkraft.

Föreningen

I Nöbble finns motsvarande 6 000 andelar, som baseras på den verkliga produktionen om ca 600 000 kWh per år. Efterfrågan har varit mycket stor bland både företag och privatpersoner, med resultatet att föreningen kommer att äga 3 000 andelar eller 50 procent av soltaket. Resten ägs direkt av flera företag.
I Törneby finns motsvarande 23 000 andelar, som baseras på den verkliga produktionen om ca 2 300 000 kWh per år. I dagsläget vet vi inte hur stor del av det totala andelstalet som kommer att ingå i föreningen Kalmarsund Sol. Det beror på hur många som väljer att köpa andelar och bli medlemmar i Kalmarsund Sol. Vi säljer också andelar i form av direktägande till företag. Hälften av Nöbble Solpark ägs av lokala företag och organisationer.
Kalmarsund Sol har sammanlagt 3 000 andelar i Nöbble Solpark som delar på den verkliga produktionen om ca 300 000 kWh. Föreningen är den enskilt största ägaren av soltaket. I dagsläget vet vi inte hur stor del av Törneby Solpark som kommer att säljas i form av andelar i föreningen Kalmarsund Sol.
Nöbble Solpark finns på Nöbble Gård norr om Kalmar. Ett nytt kostall är byggt med 3 900 m² tak, och där har solcellerna monterats. 1 900 paneler som tillsammans väger 58 ton. Taket har 20 procents lutning i skuggfritt rakt söderläge. Hösten 2016 påbörjas också försäljningen av Törneby Solpark. En solpark motsvarande 15 000 m² med en årig produktion om 2 300 000 kWh. Så föreningen Kalmarsund sol kommer att ha tillgång till solel från två lokala solparker.
Via elnätet som förbinder alla producenter och elanvändare i Sverige.

Köp av andelar

Vi vänder oss till alla elanvändare som vill ha lokalt producerad, hållbar och framtidssäker el. Alla som är kund hos Kalmar Energi får möjligheten att vara sin egen producent. Både konsumeter och företag som vill verka för en hållbar framtid erbjuds solel.
Som elanvändare och ägare av solcellsandelar i Kalmarsund Sol blir du en s.k. prosument, du producerar och använder din egen el. Du gör dig oberoende av prissättningen på elmarknaden. Du har även gjort ett aktivt val som innebär att du på ett mycket konkret sätt bidrar till en bättre miljö för dig och för kommande generationer. En handling som gör skillnad! Du får en tillhörighet genom ditt medlemskap, du blir en del av en förening där medlemmarna känner stolthet i vad de åstadkommit. Självklart avgör du själv hur aktiv du vill vara i föreningen. Ett medlemskap innebär även en lägre energikostnad. Dessutom kostar det mindre att köpa in sig i en stor solanläggning än att bygga en i egen regi.
Du kan anmäla ditt intresse genom att kontakta Kundcenter, som hjälper dig att fylla i din anmälan.
Du kan köpa hur många andelar du vill, det finns ingen begränsning. Det enda riktmärket är att ditt inköpta solcellsinnehav i kWh inte får överstiga 80 procent av din elanvändning.
En andel kostar cirka 1 100 kr och ger cirka 100 kWh per år.
Fram till 31 mars 2020 betalar du ingen medlemsavgift för den el som dina inköpta solcellsandelar genererar. Från och med 1 april 2020 är medlemsavgiften 13 öre per kWh och år. Det tillkommer sedan statliga skatter och avgifter på din elanvändning så som elskatt, elcertifikat och moms.
För närvarande är det ingen medlemsavgift fram till 2031, vilket innebär att den el som dina andelar producerar inte kostar något. Självklart får du betala energiskatt och elcertifikat för all el du använder. Det innebär om elpriset på marknaden stiger så blir investeringen mer lönsam. Sjunker priset försämras lönsamheten. Tror du på fortsatt höga elpriser ska du absolut välja sol- eller vindandelar. Vill du ha en fullständig kalkyl över kostnaderna, kontakta kundcenter på 0480-45 11 45.
För att hantera variationer i hur mycket dina andelar producerar över året har du som andelsägare en så kallad bank. Banken är till för att kunna flytta överskott till tider med underskott och därmed flytta produktion från sommaren till vintern. Du säljer alltså inte vidare den el som solandelarna genererar, utan andelarna nyttjas för egen (eller gåvomottagarens) användning. För överskjutande elanvändning (alltså den el du använder som inte täcks av dina andelar) köper du el till överenskommet pris, enligt elhandelsavtal med Kalmar Energi.

Elhandelsavtal med Kalmar Energi Försäljning AB

Ja, det behöver du ha. Eftersom din egenproducerade el ska dras av på din elfaktura måste du ha Kalmar Energi som elleverantör. Har du inte det kan vi hjälpa dig att bli kund hos oss.
Ja det går bra! När ditt elhandelsavtal med annan leverantör löper ut väljer du Kalmar Energi så kopplas solelen till din mätare.
Du som medlem erbjuds att teckna det elhandelsavtal och har samma möjligheter som alla andra elkunder att välja mellan våra olika prisalternativ. Kalmar Energi verkar på en elmarknad där konkurrensen om kunderna är hård och vårt jobb är att göra er nöjda. Kalmarsund Sol startades av Kalmar Energi och därför har vi ett samarbetsavtal. Föreningen är inte bunden att för all framtid välja Kalmar Energi som partner. Styrelsen ska välja den partner som kan leverera tjänster på bästa sätt och till lägst pris.

Leverans och fakturering av mitt köp av andelar

Vi skickar ut en faktura på de andelar du tecknat dig för. När du betalt fakturan är du medlem i Kalmarsund Sol. Faktura ställs ut med 30 dagars betalningstid.

Arbetsförhållanden i solcellsbranschen

Världens största solcellsföretag Jinko Solar är uppmärksammade i media på grund av missförhållande i arbetsmiljön. Solcellspanelerna i Törneby Solpark och Nöbble Solpark kommer inte specifikt från dem. Det har dock framkommit att det kan förekomma missförhållanden på fler fabriker i Kina och Xinjangprovinsen, där merparten av världens solceller produceras. Det är oroande och våra leverantörer håller på att säkerhetsställa att de uppfyller samtliga krav som de ställer på sina leverantörer.
Solcellspanelerna i Nöbble Solpark och Törneby Solpark kommer inte från solpanelstillverkaren Jinko Solar, som är uppmärksammade i media på grund av missförhållande i arbetsmiljön. Kraftpojkarna har köpt in solcellspanelerna i Törneby Solpark från de kinesiska tillverkarna Trina Solar och GCL. I Nöbble Solpark kommer solcellspanelerna från tillverkarna Ecsolar och Wuxi Saijing Co, Ltd.
Vi på Kalmar Energi har en viktig roll i att säkerställa att samtliga steg i leverantörskedjan utförs på ett etiskt, socialt och hållbart sätt. Vi ställer krav på att våra partners följer gällande regelverk och de måste signera vår uppförandekod i ett avtal innan vi påbörjar ett samarbete. Enligt Kalmar Energis uppförandekod tolererar vi ingen form av människohandel, barnarbete eller tvångsarbete. Det omfattar även lagstridigt eller otillbörligt innehållande av lön. Med barn avses personer under 15 år, eller högre lagstadgad minimiålder om lokal lagstiftning föreskriver sådan.
Det här är en branschfråga och det är endast tillsammans vi kan påverka. Kalmar Energi är en liten aktör och verkar genom branschföreningen Svensk Solenergi, som i sin tur är med i den europeiska branschorganisationen för solel, Solar Power Europe. De arbetar aktivt för att möjliggöra ytterligare revisioner och kontroller vid de olika fabrikerna och certifiering för att säkerställa skäliga arbetsvillkor.

Teknisk information

Avskrivningstiden är 30 år, men de håller antagligen betydligt längre än så.
k står för ”Kilo”, W står för ”Watt”, p står för ”Peak”. Alltså effekten vid maximal solinstrålning, så kallad toppeffekt.
16,2 procent panelverkningsgrad. Det innebär att drygt 16 procent av energin i solstrålarna omvandlas till ren el.
1-1,5 år tar det för solcellen att producera så mycket energi som det har gått åt för att tillverka den.
315W polykristallina. Solpanelerna är uppbyggda med block av flera kristaller, därav namnet poly som betyder flera. Solcellen är till sin färg spräckligt blå och har en normal verkningsgrad på runt 15 procent. Solceller av den här typen är de vanligaste på marknaden tack vare sitt pris som är lägst av de på marknaden förekommande typerna mätt i kronor per watt.
Den väger 23 kilo och har måtten 1956x992x40 (HxBxD), det vill säga en panel är nästan 2 kvadratmeter och motsvarar lite drygt 3 andelar i elproduktion.

 

Jag är övertygad. Skriv upp mig!
Chatta med oss