Till innehållet

Elnätsavgifter

Kalmar Energi Elnät ansvarar för elledningarna och för att överföringen av elen fungerar i hela Kalmar tätort. Varje elnätsföretag har monopol i en viss avgränsad region. Bor du utanför Kalmar tätort har du ett annat elnätsföretag. Du kan inte välja elnätsföretag, men du kan däremot byta och teckna elavtal med vilket elhandelsföretag du vill i Sverige.

Om du har säkringsabonnemang hittar du alla avgifter här nedan, för dig som är effektkund har vi två andra prislistor; Effekttariff N4 och Effekttariff N3.

Från och med 1 april 2020 kommer de fasta elnätsavgifterna att justeras. Det innebär att du som kund kommer att få en lägre elnätskostnad. Läs med om prisjusteringen här!

Säkringskunder

Elöverföringsavgift
Överföringsavgiften ska täcka kostnaden för transport av el från produktionsanläggningen och hem till dig. Avgiften beräknas på din uppmätta energiförbrukning och kommer från och med 1 april att sänkas med nästan 70 procent, från 13,80 öre/kWh (exklusive moms) till 4,50 öre/kWh (exklusive moms).

Energiskatt
Aktuell skattesats på el från och med 1 januari 2021 är 35,6 öre/kWh (exklusive moms). Den 1 januari 2018 flyttades skattskyldigheten för energiskatt från elhandelsföretagen till elnätsföretagen. Läs mer om flytten av energiskatten här.

Abonnemangsavgift
Abonnemangsavgiften är en fast avgift som ska täcka kostnaden för ditt utrymme i elnätet. Avgiftsnivån baseras på den storlek du har på din huvudsäkring i ampere (A). Samtliga priser i tabellen är angivna exklusive moms.

Huvudsäkring i ampere (A) 2019 – t.o.m. 31 mars 2020 (kronor/år) Fr.o.m. 1 april 2020 (kronor/år)
16 A Lägenhet* 1 210 1 331
16 A 2 320 2 761
20 A 3 810 4 572
25 A 4 950 5 940
35 A 7 400 8 880
50 A 10 740 12 888
63 A 13 830 15 213
80 A 18 360 16 524
100 A 23 510 18 808
125 A 29 810 23 848
160 A 39 700 31 760
200 A 50 100 40 080

* Avgiften 16 A Lägenhet gäller endast för lägenheter i flerbostadshus. Lägenheterna ska ha 16 A mätarsäkring med anslutning till en gemensam servisledning om minst två abonnemang. Ett av dessa två abonnemang ska vara fastighetsel med normaltaxa. Enfas-anslutna lägenheter med mätarsäkring till och med 25 A faktureras som 16 L.

Myndighetsavgifter
I ovanstående abonnemangsavgift ingår följande myndighetsavgifter:

Elsäkerhetsavgift
Avgiften ska täcka statens kostnader för övervakning av elsäkerheten. Elsäkerhetsavgiften är momsbefriad.

Elberedskapsavgift
Avgiften ska täcka statens kostnader för planering av energiförsörjningen i kristid.

Nätövervakningsavgift
Ska täcka statens kostnader för att bevaka skäligheten i nätavgifterna.

Inflyttningsavgift
Vi tar ut en inflyttningsavgift på 240 kronor exklusive moms. Avgiften tas ut på första fakturan.

Allmänna avtalsvillkor

Hitta alla våra avtalsvillkor här.

Förutom elnätsavtal bör du teckna ett elavtal med ett elhandelsföretag. Om du inte själv väljer kommer vi att anvisa ett elhandelsföretag till dig. Förhållandet mellan elnäts- och elhandelsföretag regleras genom en övervakningsplan och i en årlig rapport redovisas de åtgärder som vidtagits enligt övervakningsplanen.

Chatta med oss