Till innehållet

Elnätsavgifter

Kalmar Energi Elnät ansvarar för elledningarna och för att överföringen av elen fungerar i hela Kalmar tätort. Varje elnätsföretag har monopol i en viss avgränsad region. Finns er verksamhet utanför Kalmar tätort har ni ett annat elnätsföretag. Ni kan inte välja elnätsföretag, men ni kan däremot byta och teckna elavtal med vilket elhandelsföretag ni vill i Sverige.

Har ni säkringsabonnemang? Då hittar ni alla avgifter här nedan. Ni som är effektkund hittar avgifterna i våra prislistor nedan:

Säkringskunder

Överföringsavgift

En stor mängd el går förlorad när den ska transporteras genom elnätet, vilket även kallas för nätförluster. Därför får vi som elnätsbolag köpa in extra el för att kunna leverera den mängd vi har lovat våra kunder. Överföringsavgiften ska täcka kostnaden för nätförlusterna under transporten av el från produktionsanläggningen och till din verksamhet. Vi baserar överföringsavgiften på er uppmätta energianvändning.

Vi höjde överföringsavgiften den 1 januari 2023 till 14,50 öre/kWh (exklusive moms) på grund av de höga elpriserna och ökade kostnader för nätförluster. Elpriserna blev dock inte så höga som vi hade befarat. Därför kompenserade vi säkringskunderna genom att, den 1 juli 2023, tillfälligt sänka överföringsavgiften till 3,00 öre/kWh (exklusive moms).

Förändrad prismodell för överföringsavgiften

Från och med den 1 januari 2024 baserar vi överföringsavgiften på marknadspriset på el. Den blir spotprisbaserad och kommer att variera från månad till månad. Överföringsavgiften kommer att spegla den verkliga kostnaden för nätförluster, det vill säga när elpriset är lägre blir också överföringsavgiften lägre och motsatt vid högre elpriser. Se frågor och svar kopplat till förändringen längst ner på sidan.

Överföringsavgiften består av:

 • Fast del per kWh
 • Rörlig del per kWh, som vi sätter utifrån spotpriset på elbörsen, Nord Pool.

Så här räknar vi ut överföringsavgiften:
Fast del + rörlig del x medelpriset (det sammanvägda elpriset av alla timmarna under månaden)

Hur påverkar det oss?

Överföringsavgiften kommer att variera från månad till månad, istället för att vi gör justeringar vid enstaka tillfällen under året. Hur mycket kommer den att variera? Det går inte att säga exakt eftersom det beror på hur mycket elpriset rör sig under månaden, men avgiften kommer att ha förhållandevis liten påverkan på slutfakturan.

När det genomsnittliga elpriset för en månad är:

 • 50 öre per kWh blir överföringsavgiften 7,48 öre per kWh (exklusive moms).
 • 100 öre/kWh blir överföringsavgiften 10,39 öre per kWh (exklusive moms).

Abonnemangsavgift

Abonnemangsavgiften är en fast avgift som ska täcka kostnaden för ert utrymme i elnätet. Avgiftsnivån baseras på den storlek ni har på er huvudsäkring i ampere (A). Samtliga priser i tabellen är angivna exklusive moms. Abonnemangsavgiften för 2024 behåller vi tills vidare oförändrad och ligger kvar på samma nivåer som under 2023.

Huvudsäkring i ampere (A) T.o.m. 31 december 2023 (kronor/år) Fr.o.m. 1 januari 2024 (kronor/år)
16 A Lägenhet* 1 517 1 517
16 A 2 870 2 870
20 A 4 753 4 753
25 A 6 175 6 175
35 A 9 231 9 231
50 A 13 397 13 397
63 A 15 207 15 207
80 A 15 459 15 459
100 A 16 758 16 758
125 A 21 249 21 249
160 A 28 298 28 298
200 A 35 711 35 711

* Avgiften 16 A Lägenhet gäller endast för lägenheter i flerbostadshus. Lägenheterna ska ha 16 A mätarsäkring med anslutning till en gemensam servisledning om minst två abonnemang. Ett av dessa två abonnemang ska vara fastighetsel med normaltaxa. Enfas-anslutna lägenheter med mätarsäkring till och med 25 A faktureras som 16 L.

Myndighetsavgifter

I ovanstående abonnemangsavgift ingår följande myndighetsavgifter:

 • Elsäkerhetsavgift
  Avgiften ska täcka statens kostnader för övervakning av elsäkerheten. Elsäkerhetsavgiften är momsbefriad.
 • Elberedskapsavgift
  Avgiften ska täcka statens kostnader för planering av energiförsörjningen i kristid.
 • Nätövervakningsavgift
  Ska täcka statens kostnader för att bevaka skäligheten i nätavgifterna.

Energiskatt

Regeringen har beslutat att höja energiskatten från och med den 1 januari 2024 till 42,8 öre/kWh (exklusive moms) från 39,2 öre/kWh (exklusive moms). Den 1 januari 2018 flyttades skattskyldigheten för energiskatt från elhandelsföretagen till elnätsföretagen. Läs mer om flytten av energiskatten här.

Allmänna avtalsvillkor

Hitta alla våra avtalsvillkor här.

Förutom elnätsavtal bör du teckna ett elavtal med ett elhandelsföretag. Om du inte själv väljer kommer vi att anvisa ett elhandelsföretag till dig. Förhållandet mellan elnäts- och elhandelsföretag regleras genom en övervakningsplan och i en årlig rapport redovisas de åtgärder som vidtagits enligt övervakningsplanen.

Frågor och svar om överföringsavgiften

När el transporteras i elledningar försvinner en viss del som nätförluster. Kostnaden för nätförlusterna kopplas nu till spotpriset. eller marknadspriset för el. Då speglar överföringsavgifterna den verkliga kostnaden för nätförluster, det vill säga om elpriset är lägre blir också överföringsavgiften lägre och motsatt vid högre elpriser.
Idag rör sig elpriserna snabbare än de har gjort historiskt. Därför förändras prismodellerna, från stamnät, till regionnät och så småningom ner till vårt lokala elnät.
Överföringsavgiften kommer att variera från månad till månad, istället för att vi gör justeringar vid enstaka tillfällen under året. Hur mycket kommer den att variera? Det går inte att säga exakt eftersom det beror på hur mycket elpriset rör sig under månaden, men avgiften kommer att ha förhållandevis liten påverkan på er slutfaktura. Se exempel längre upp på sidan.
Överföringsavgiften ska täcka kostnaden för transport av el från produktionsanläggningen och till er verksamhet. Avgiften beräknas utifrån er uppmätta energianvändning.
Vi, som nätägare, ansvarar för att distribuera el genom elnätet, att elleveransen ska vara så säker som möjligt och att våra kunder ska ha tillgång till den mängd el som behövs, när den behövs. Det är en transportkostnad för att får elen till er verksamhet.
Eftersom överföringsavgiften delvis är kopplad till marknadspriset för el, ändras priset varje månad.
Det går inte att säga exakt eftersom det beror på hur mycket elpriset rör sig under månaden, men avgiften kommer att ha förhållandevis liten påverkan på er slutfaktura. Se exempel längre upp på sidan.
Eftersom ni jämfört med andra verksamheter använder olika mycket el varje timma och den spotprisbaserade överföringsavgiften har olika pris varje timma kommer er och andras verksamheter få olika priser vid månadens slut.
Nej, kostnaden för er säkring ingår i abonnemangsavgiften.

Bli elproffs – med vår nya app!

Du som är kund får full kontroll över din elanvändning. Effektivisera din förbrukning redan idag!

Ladda ner appen kostnadsfritt

mobil Ladda ner appen kostnadsfritt