Elnätsavgifter för säkringskunder

Kalmar Energi Elnät ansvarar för elledningarna och för att överföringen av elen fungerar i hela Kalmar tätort. Varje elnätsföretag har monopol i en viss avgränsad region. Bor du utanför Kalmar tätort har du ett annat elnätsföretag. Du kan inte välja elnätsföretag, men du kan däremot byta och teckna elavtal med vilket elhandelsföretag du vill i Sverige.

Elnätsavgiften är vad du betalar för överföringen av elen till din fastighet. Den bestäms dels av hur mycket el som överförs till dig mätt i kilowattimmar (kWh), dels av hur mycket utrymme du tar på elnätet, det vill säga storleken på din huvudsäkring. Storleken på din huvudsäkring avgör hur många hushållsmaskiner och andra enheter som använder el, som du kan ha igång samtidigt utan att det blir överbelastning.

Från och med 1 april 2020 kommer de fasta elnätsavgifterna att justeras. Det innebär att du som kund kommer att få en lägre elnätskostnad. Läs med om prisjusteringen här!

Elöverföringsavgift
Överföringsavgiften ska täcka kostnaden för transport av el från produktionsanläggningen och hem till dig. Avgiften beräknas på din uppmätta energiförbrukning och kommer från och med 1 april att sänkas med nästan 70 procent, från 17,25 öre/kWh till 5,63 öre/kWh (inklusive moms).

Energiskatt
Energiskatten höjs till 44,13 öre/kWh (inklusive moms) från och med den 1 januari 2020. Det motsvarar cirka 150 kronor/år för en villaägare med en elanvändning på 20 000 kWh/år. För en lägenhetskund motsvarar det cirka 20 kronor/år eftersom elanvändningen är lägre.

Den 1 januari 2018 flyttades skattskyldigheten för energiskatt från elhandelsföretagen till elnätsföretagen. Vad det innebär kan du läsa mer om här.

Abonnemangsavgift
Abonnemangsavgiften är en fast avgift som ska täcka kostnaden för ditt utrymme i elnätet. Avgiftsnivån baseras på den storlek du har på din huvudsäkring i ampere (A). Den fasta abonnemangsavgiften justerar vi upp för säkringsstorlekar upp till 63 A, medan större abonnemang kommer få en sänkning på abonnemangsavgiften. Samtliga priser i tabellen är angivna inklusive moms.

Huvudsäkring i ampere (A)2019 – t.o.m. 31 mars 2020 (kronor/år)Fr.o.m. 1 april 2020 (kronor/år)
16 A Lägenhet*1 5131 664
16 A2 9003 451
20 A4 7635 715
25 A6 1887 425
35 A9 25011 100
50 A13 42516 110
63 A17 28819 016
80 A22 95020 655
100 A29 38823 510
125 A37 26329 810
160 A49 62539 700
200 A62 62550 100

* Avgiften 16 A Lägenhet gäller endast för lägenheter i flerbostadshus. Lägenheterna ska ha 16 A mätarsäkring med anslutning till en gemensam servisledning om minst två abonnemang. Ett av dessa två abonnemang ska vara fastighetsel med normaltaxa. Enfas-anslutna lägenheter med mätarsäkring till och med 25 A faktureras som 16 L.

Inflyttningsavgift
Vi tar ut en inflyttningsavgift på 300 kronor inklusive moms, avgiften tas ut på din första faktura.

Myndighetsavgifter
I ovanstående abonnemangsavgift ingår följande myndighetsavgifter:

Elsäkerhetsavgift
Avgiften ska täcka statens kostnader för övervakning av elsäkerheten och den är momsbefriad.

Elberedskapsavgift
Avgiften ska täcka statens kostnader för planering av energiförsörjningen i kristid.

Nätövervakningsavgift
Avgiften ska täcka statens kostnader för att bevaka skäligheten i nätavgifterna.

Allmänna avtalsvillkor

Alla våra avtalsvillkor hittar du här.

Förutom elnätsavtal bör du teckna ett elavtal med ett elhandelsföretag. Om du inte själv väljer anvisar vi dig ett elhandelsföretag. Förhållandet mellan elnäts- och elhandelsföretag regleras genom en övervakningsplan och i en årlig rapport redovisas de åtgärder som vidtagits enligt övervakningsplanen.

Chatta med oss