Till innehållet

Elnätsavgifter för säkringskunder

Kalmar Energi Elnät ansvarar för elledningarna och för att överföringen av elen fungerar i hela Kalmar tätort. Varje elnätsföretag har monopol i en viss avgränsad region. Du som bor utanför Kalmar tätort har ett annat elnätsföretag. Du kan inte välja elnätsföretag, men du kan däremot byta och teckna elavtal med vilket elhandelsföretag du vill i Sverige.

Elnätsavgiften är vad du betalar för överföringen av elen till din fastighet. Den bestäms dels av hur mycket el som överförs till dig, mätt i kilowattimmar (kWh), dels av hur mycket utrymme du tar på elnätet, det vill säga storleken på din huvudsäkring. Storleken på din huvudsäkring avgör hur många hushållsmaskiner och andra enheter som använder el, som du kan ha igång samtidigt utan att det blir överbelastning.

Överföringsavgift

En stor mängd el går förlorad när den ska transporteras genom elnätet, vilket även kallas för nätförluster. Därför får vi som elnätsbolag köpa in extra el för att kunna leverera den mängd vi har lovat våra kunder. Överföringsavgiften ska täcka kostnaden för nätförlusterna under transporten av el från produktionsanläggningen och hem till dig. Vi baserar överföringsavgiften på din uppmätta energianvändning.

Förändrad prismodell för överföringsavgiften

Från och med den 1 januari 2024 baserar vi överföringsavgiften på marknadspriset på el. Den blir spotprisbaserad och kommer att variera från månad till månad. Överföringsavgiften kommer att spegla den verkliga kostnaden för nätförluster, det vill säga när elpriset är lägre blir också överföringsavgiften lägre och motsatt vid högre elpriser. Se frågor och svar kopplat till förändringen längst ner på sidan.

Överföringsavgiften består av:

 • Fast del per kWh
 • Rörlig del per kWh, som vi sätter utifrån spotpriset på elbörsen, Nord Pool.

Så här räknar vi ut överföringsavgiften:
Fast del + rörlig del x medelpriset (det sammanvägda elpriset av alla timmarna under månaden)

Hur påverkar det mig?

Överföringsavgiften kommer att variera från månad till månad, istället för att vi gör justeringar vid enstaka tillfällen under året. Hur mycket kommer den att variera? Det går inte att säga exakt eftersom det beror på hur mycket elpriset rör sig under månaden, men avgiften kommer att ha förhållandevis liten påverkan på din slutfaktura.

När det genomsnittliga elpriset för en månad är:

 • 50 öre per kWh blir överföringsavgiften 9,35 öre per kWh (inklusive moms). Det är 39 kronor per månad (inklusive moms) för ett hushåll med en energianvändning på 5 000 kWh per år.
 • 100 öre/kWh blir överföringsavgiften 12,98 öre per kWh (inklusive moms). Det är 54 kronor per månad (inklusive moms) för ett hushåll med en energianvändning på 5 000 kWh per år.

Abonnemangsavgift

Abonnemangsavgiften är en fast avgift som ska täcka kostnaden för ditt utrymme i elnätet. Avgiftsnivån baseras på den storlek du har på din huvudsäkring i ampere (A). Samtliga priser i tabellen är angivna inklusive moms. Från och med den 1 juli 2024 justerar vi abonnemangsavgiften med 10 kronor per månad (inklusive moms) på grund av att staten har ökat elberedskapsavgiften.

Huvudsäkring i ampere (A) 1 januari 2024 (kronor/år) 1 juli 2024 (kronor/år)
16 A Lägenhet* 1 896 1 956
16 A 3 588 3 648
20 A 5 941 6 001
25 A 7 719 7 779
35 A 11 539 11 599
50 A 16 746 16 806
63 A 19 009 19 069
80 A  19 324 19 384
100 A 20 948 21 008
125 A 26 561 26 621
160 A  35 373 35 433
200 A 44 639 44 699

* Avgiften 16 A Lägenhet gäller endast för lägenheter i flerbostadshus. Lägenheterna ska ha 16 A mätarsäkring med anslutning till en gemensam servisledning om minst två abonnemang. Ett av dessa två abonnemang ska vara fastighetsel med normaltaxa. Enfas-anslutna lägenheter med mätarsäkring till och med 25 A faktureras som 16 L.

Myndighetsavgifter

I ovanstående abonnemangsavgift ingår följande myndighetsavgifter:

 • Elsäkerhetsavgift
  Avgiften ska täcka statens kostnader för övervakning av elsäkerheten och den är momsbefriad.
 • Elberedskapsavgift
  Avgiften ska täcka statens kostnader för planering av energiförsörjningen i kristid.
 • Nätövervakningsavgift
  Avgiften ska täcka statens kostnader för att bevaka skäligheten i nätavgifterna.

Energiskatt

Regeringen har beslutat att höja energiskatten från och med den 1 januari 2024 till 53,5 öre/kWh (inklusive moms) från 49 öre/kWh (inklusive moms). Den 1 januari 2018 flyttades skattskyldigheten för energiskatt från elhandelsföretagen till elnätsföretagen. Läs mer om flytten av energiskatten här.

Allmänna avtalsvillkor

Alla våra avtalsvillkor hittar du här.

Förutom elnätsavtal bör du teckna ett elavtal med ett elhandelsföretag. Om du inte själv väljer anvisar vi dig ett elhandelsföretag. Förhållandet mellan elnäts- och elhandelsföretag regleras genom en övervakningsplan och i en årlig rapport redovisas de åtgärder som vidtagits enligt övervakningsplanen.

Frågor och svar om överföringsavgiften

När el transporteras i elledningar försvinner en viss del som nätförluster. Kostnaden för nätförlusterna kopplas nu till marknadspriset för el, eller spotpriset. Då speglar överföringsavgiften den verkliga kostnaden för nätförluster och blir mer rättvist fördelad. När elpriset är lägre blir också överföringsavgiften lägre och motsatt vid högre elpriser.
Idag rör sig elpriserna snabbare än de har gjort historiskt. Därför förändras prismodellerna, från stamnät, till regionnät och så småningom ner till vårt lokala elnät.
Överföringsavgiften kommer att variera från månad till månad, istället för att vi gör justeringar vid enstaka tillfällen under året. Hur mycket kommer den att variera? Det går inte att säga exakt eftersom det beror på hur mycket elpriset rör sig under månaden, men avgiften kommer att ha förhållandevis liten påverkan på din slutfaktura. Se exempel längre upp på sidan.
Överföringsavgiften ska täcka kostnaden för transport av el från produktionsanläggningen och hem till dig. Avgiften beräknas utifrån din uppmätta energianvändning.
Vi, som nätägare, ansvarar för att distribuera el genom elnätet, att elleveransen ska vara så säker som möjligt och att våra kunder ska ha tillgång till den mängd el som behövs, när den behövs. Det är en transportkostnad för att få elen hem till dig som kund.
Eftersom överföringsavgiften delvis är kopplad till marknadspriset för el, ändras priset varje månad.
Det går inte att säga exakt eftersom det beror på hur mycket elpriset rör sig under månaden, men avgiften kommer att ha förhållandevis liten påverkan på din slutfaktura. Se exempel längre upp på sidan.
Eftersom du och din granne använder olika mycket el varje timma och den spotprisbaserade överföringsavgiften har olika pris varje timma kommer du och din granne få olika priser vid månadens slut.
Nej, kostnaden för din säkring ingår i abonnemangsavgiften.

Bli elproffs – med vår nya app!

Du som är kund får full kontroll över din elanvändning. Effektivisera din förbrukning redan idag!

Ladda ner appen kostnadsfritt

mobil Ladda ner appen kostnadsfritt