Till innehållet

Elnätsavgifter för säkringskunder

Kalmar Energi Elnät ansvarar för elledningarna och för att överföringen av elen fungerar i hela Kalmar tätort. Varje elnätsföretag har monopol i en viss avgränsad region. Bor du utanför Kalmar tätort har du ett annat elnätsföretag. Du kan inte välja elnätsföretag, men du kan däremot byta och teckna elavtal med vilket elhandelsföretag du vill i Sverige.

Elnätsavgiften är vad du betalar för överföringen av elen till din fastighet. Den bestäms dels av hur mycket el som överförs till dig mätt i kilowattimmar (kWh), dels av hur mycket utrymme du tar på elnätet, det vill säga storleken på din huvudsäkring. Storleken på din huvudsäkring avgör hur många hushållsmaskiner och andra enheter som använder el, som du kan ha igång samtidigt utan att det blir överbelastning.

Elöverföringsavgift
Överföringsavgiften ska täcka kostnaden för transport av el från produktionsanläggningen och hem till dig. Avgiften beräknas på din uppmätta energiförbrukning. T.o.m. 30 juni 2023 är avgiften 18, 13 öre/kWh (inkl. moms). 1 juli 2023 sänks avgiften till 3,75 öre/kWh (inkl. moms).

Energiskatt
Energiskatten är från och med den 1 januari 2023 49 öre/kWh (inklusive moms).  Den 1 januari 2018 flyttades skattskyldigheten för energiskatt från elhandelsföretagen till elnätsföretagen. Vad det innebär kan du läsa mer om här.

Abonnemangsavgift
Abonnemangsavgiften är en fast avgift som ska täcka kostnaden för ditt utrymme i elnätet. Avgiftsnivån baseras på den storlek du har på din huvudsäkring i ampere (A). Samtliga priser i tabellen är angivna inklusive moms.

Huvudsäkring i ampere (A) T.o.m. 30 juni 2023 (kronor/år) Fr.o.m. 1 juli 2023 (kronor/år)
16 A Lägenhet* 2 106 1 896
16 A 3 986 3 588
20 A 6 601 5 941
25 A 8 576 7 719
35 A 12 821 11 539
50 A 18 607 16 746
63 A 21 121 19 009
80 A 21 471 19 324
100 A 23 275 20 948
125 A 29 512 26 561
160 A 39 303 35 373
200 A 49 599 44 639

* Avgiften 16 A Lägenhet gäller endast för lägenheter i flerbostadshus. Lägenheterna ska ha 16 A mätarsäkring med anslutning till en gemensam servisledning om minst två abonnemang. Ett av dessa två abonnemang ska vara fastighetsel med normaltaxa. Enfas-anslutna lägenheter med mätarsäkring till och med 25 A faktureras som 16 L.

Myndighetsavgifter
I ovanstående abonnemangsavgift ingår följande myndighetsavgifter:

  • Elsäkerhetsavgift
    Avgiften ska täcka statens kostnader för övervakning av elsäkerheten och den är momsbefriad.
  • Elberedskapsavgift
    Avgiften ska täcka statens kostnader för planering av energiförsörjningen i kristid.
  • Nätövervakningsavgift
    Avgiften ska täcka statens kostnader för att bevaka skäligheten i nätavgifterna.

Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar kopplade till elnätsavgiften.

Till frågor och svar

Allmänna avtalsvillkor

Alla våra avtalsvillkor hittar du här.

Förutom elnätsavtal bör du teckna ett elavtal med ett elhandelsföretag. Om du inte själv väljer anvisar vi dig ett elhandelsföretag. Förhållandet mellan elnäts- och elhandelsföretag regleras genom en övervakningsplan och i en årlig rapport redovisas de åtgärder som vidtagits enligt övervakningsplanen.