Elnätsavgifter för säkringskunder

Kalmar Energi Elnät ansvarar för elledningarna och för att överföringen av elen fungerar i hela Kalmar tätort. Varje elnätsföretag har monopol i en viss avgränsad region. Bor du utanför Kalmar tätort har du ett annat elnätsföretag. Du kan inte välja elnätsföretag, men du kan däremot byta och teckna elavtal med vilket elhandelsföretag du vill i Sverige.

Elnätsavgiften är vad du betalar för överföringen av elen till din fastighet. Den bestäms dels av hur mycket el som överförs till dig mätt i kilowattimmar (kWh), dels av hur mycket utrymme du tar på elnätet, det vill säga storleken på din huvudsäkring. Storleken på din huvudsäkring avgör hur många hushållsmaskiner och andra enheter som använder el, som du kan ha igång samtidigt utan att det blir överbelastning.

Elöverföringsavgift
Överföringsavgiften ska täcka kostnaden för transport av el från produktionsanläggningen och hem till dig. Avgiften beräknas på din uppmätta energiförbrukning och är 17,25 öre/kWh inklusive moms.

Energiskatt
Den 1 januari 2018 flyttades skattskyldigheten för energiskatt från elhandelsföretagen till elnätsföretagen. Den gällande nivån på energiskatten i Kalmar är 41,38 öre/kWh inklusive moms.

Läs mer om flytten av energiskatten här

Abonnemangsavgift
Abonnemangsavgiften är en fast avgift som ska täcka kostnaden för ditt utrymme i elnätet. Avgiftsnivån baseras på den storlek du har på din huvudsäkring i ampere (A). Samtliga priser i tabellen är angivna inklusive moms.

Huvudsäkring i ampere (A) 2017 (kr/år) 2018 (kr/år)
16 A Lägenhet 1 211 1 338
16 A Villa 2 265 2 543
20 A 3 674 4 154
25 A 4 838 5 445
35 A 7 216 8 134
50 A 10 524 11 844
63 A 13 610 15 284
80 A 17 750 20 105
100 A 22 625 25 713
125 A 28 900 32 763
160 A 37 950 43 288
200 A 47 775 54 613

Inflyttningsavgift
Vi tar ut en inflyttningsavgift på 300 kronor inklusive moms, avgiften tas ut på din första faktura.

Myndighetsavgifter

I ovanstående abonnemangsavgift ingår följande myndighetsavgifter:

Elsäkerhetsavgift
Avgiften ska täcka statens kostnader för övervakning av elsäkerheten och den är momsbefriad.

Elberedskapsavgift
Avgiften ska täcka statens kostnader för planering av energiförsörjningen i kristid.

Nätövervakningsavgift
Avgiften ska täcka statens kostnader för att bevaka skäligheten i nätavgifterna.

Allmänna avtalsvillkor

Allmänna avtalsvillkor utarbetade av Energiföretagen i Sverige:

Förutom elnätsavtal bör du teckna ett elavtal med ett elhandelsföretag. Om du inte själv väljer anvisar vi dig ett elhandelsföretag. Förhållandet mellan elnäts- och elhandelsföretag regleras genom en övervakningsplan och i en årlig rapport redovisas de åtgärder som vidtagits enligt övervakningsplanen.