Till innehållet

Psst! Du hittar bra tips för att minska din elanvändning här. Flera ärenden kan du lösa genom att logga in på Mina Sidor eller besöka Kundcenter.

Elnätsavgifter för säkringskunder

Kalmar Energi Elnät ansvarar för elledningarna och för att överföringen av elen fungerar i hela Kalmar tätort. Varje elnätsföretag har monopol i en viss avgränsad region. Bor du utanför Kalmar tätort har du ett annat elnätsföretag. Du kan inte välja elnätsföretag, men du kan däremot byta och teckna elavtal med vilket elhandelsföretag du vill i Sverige.

Elnätsavgiften är vad du betalar för överföringen av elen till din fastighet. Den bestäms dels av hur mycket el som överförs till dig mätt i kilowattimmar (kWh), dels av hur mycket utrymme du tar på elnätet, det vill säga storleken på din huvudsäkring. Storleken på din huvudsäkring avgör hur många hushållsmaskiner och andra enheter som använder el, som du kan ha igång samtidigt utan att det blir överbelastning.

Elöverföringsavgift
Överföringsavgiften ska täcka kostnaden för transport av el från produktionsanläggningen och hem till dig. Avgiften beräknas på din uppmätta energiförbrukning. T.o.m. 31 december 2022 är avgiften 11,88 öre/kWh (inkl. moms). 1 januari 2023 höjs avgiften till 18,13 öre/kWh (inkl. moms).

Energiskatt
Energiskatten är från och med den 1 januari 2023 49 öre/kWh (inklusive moms).  Den 1 januari 2018 flyttades skattskyldigheten för energiskatt från elhandelsföretagen till elnätsföretagen. Vad det innebär kan du läsa mer om här.

Abonnemangsavgift
Abonnemangsavgiften är en fast avgift som ska täcka kostnaden för ditt utrymme i elnätet. Avgiftsnivån baseras på den storlek du har på din huvudsäkring i ampere (A). Samtliga priser i tabellen är angivna inklusive moms.

Huvudsäkring i ampere (A) T.o.m. 31 december 2022 (kronor/år) Fr.o.m. 1 januari 2023 (kronor/år)
16 A Lägenhet* 1 755 2 106
16 A 3 624 3 986
20 A 6 001 6 601
25 A 7 796 8 576
35 A 11 655 12 821
50 A 16 916 18 607
63 A 19 967 21 121
80 A 20 448 21 471
100 A 23 275 23 275
125 A 29 512 29 512
160 A 39 303 39 303
200 A 49 599 49 599

* Avgiften 16 A Lägenhet gäller endast för lägenheter i flerbostadshus. Lägenheterna ska ha 16 A mätarsäkring med anslutning till en gemensam servisledning om minst två abonnemang. Ett av dessa två abonnemang ska vara fastighetsel med normaltaxa. Enfas-anslutna lägenheter med mätarsäkring till och med 25 A faktureras som 16 L.

Myndighetsavgifter
I ovanstående abonnemangsavgift ingår följande myndighetsavgifter:

  • Elsäkerhetsavgift
    Avgiften ska täcka statens kostnader för övervakning av elsäkerheten och den är momsbefriad.
  • Elberedskapsavgift
    Avgiften ska täcka statens kostnader för planering av energiförsörjningen i kristid.
  • Nätövervakningsavgift
    Avgiften ska täcka statens kostnader för att bevaka skäligheten i nätavgifterna.

Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar kopplade till elnätsavgiften.

Till frågor och svar

Allmänna avtalsvillkor

Alla våra avtalsvillkor hittar du här.

Förutom elnätsavtal bör du teckna ett elavtal med ett elhandelsföretag. Om du inte själv väljer anvisar vi dig ett elhandelsföretag. Förhållandet mellan elnäts- och elhandelsföretag regleras genom en övervakningsplan och i en årlig rapport redovisas de åtgärder som vidtagits enligt övervakningsplanen.

Chatta med oss