Elnätsavgifter för säkringskunder

Elnätsavgiften är vad du betalar för överföringen av elen till din fastighet. Den bestäms dels av hur mycket el som överförs till dig mätt i kilowattimmar (kWh), dels av hur mycket utrymme du tar på elnätet, det vill säga storleken på din säkring. Storleken på din huvudsäkring avgör hur många hushållsmaskiner och andra enheter som använder el, som du kan ha igång samtidigt utan att det blir överbelastning.

Elöverföringsavgift
Överföringsavgiften ska täcka kostnaden för transport av el från produktionsanläggningen hem till dig. Avgiften beräknas på din uppmätta energiförbrukning och är 17,25 öre/kWh.

Abonnemangsavgift
Abonnemangsavgiften är en fast avgift som ska täcka kostnaden för ditt utrymme i elnätet. Avgiftsnivån baseras på den storlek du har på din huvudsäkring (A).

Huvudsäkring i Ampere (A) kr/år
16 A Lägenhet 1 211
16 A 2 265
20 A 3 674
25 A 4 838
35 A 7 216
50 A 10 524
63 A 13 610
80 A 17 750
100 A 22 625
125 A 28 900
160 A 37 950
200 A 47 775

Inflyttningsavgift
Vi tar ut en inflyttningsavgift på 300 kr inklusive moms. Avgiften tas ut på första fakturan.

Samtliga priser är angivna inklusive moms.

Myndighetsavgifter

I ovanstående abonnemangsavgift ingår följande myndighetsavgifter.

Elsäkerhetsavgift
Avgiften ska täcka statens kostnader för övervakning av elsäkerheten. Elsäkerhetsavgiften är momsbefriad.

Elberedskapsavgift
Avgiften ska täcka statens kostnader för planering av energiförsörjningen i kristid.

Nätövervakningsavgift
Ska täcka statens kostnader för att bevaka skäligheten i nätavgifterna.

Allmänna avtalsvillkor

Allmänna avtalsvillkor utarbetade av Energiföretagen i Sverige.

För konsument gäller NÄT 2012 K
För näringsidkare, med lågspänningsanslutning, gäller NÄT 2012 N

Förutom elnätsavtal så bör du teckna ett elavtal med ett elhandelsföretag. Om du inte själv väljer ett elhandelsföretag så anvisar vi dig ett. Förhållandet mellan elnät-, och elhandelsföretag regleras genom en övervakningsplan och i en årlig rapport redovisas de åtgärder som vidtagits enligt övervakningsplanen.