Stadgar

Kalmarsund Vind

STADGAR FÖR KALMARSUND VIND EKONOMISK FÖRENING.

§ 1 ÄNDAMÅL
Föreningen har till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom att i egen regi producera miljövänlig elkraft. Medlemmarna deltar i verksamheten som konsumenter. Föreningen skall inte begränsa antalet medlemmar, utan skall verka för att alla som vill bli medlemmar, skall beredas möjlighet att antas som fullvärdig sådan. Föreningen skall verka för att etablera ny produktion av miljövänlig elkraft så snart behov för detta finns.


§ 2 FÖRENINGENS FIRMA OCH SÄTE
Föreningens firma är Kalmarsund Vind el för. Föreningens firma tecknas av den eller dem som styrelsen därtill utser.

Styrelsen har sitt säte i Kalmar kommun.


§ 3 MEDLEMSKAP
Medlemskap kan förvärvas av fysiska personer och juridiska personer som är elkonsumenter i Sverige och som kan väntas följa föreningens stadgar och stadgeenligt fattade beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Ansökan om inträde görs skriftligt till styrelsen.

Medlem erhåller vid inträdet medlemsbevis.

Registrerades av Bolagsverket 2009-05-12


§ 4 INSATSER
Varje medlem skall delta med minst en insats. Varje insats motsvarar 1 000 kWh/år Medlem får högst delta med så många insatser som motsvarar medlemmens elförbrukning, dock högst 50 insatser. Insatserna betalas kontant, på sätt och inom den tid som styrelsen beslutar.

Den som överlåter sina insatser till annan elkonsument i Sverige, måste skriftligen i förväg meddela styrelsen detta. Den som genom överlåtelse förvärvat medlems insats, skall ansöka om inträde i föreningen inom sex månader därefter.

Om föreningens ekonomi så tillåter kan insatskapitalet nedskrivas efter beslut av ordinarie föreningsstämma. Överinsatser återbetalas utan skriftlig rekvisition från medlemmarna.

Medlem som utträtt ur föreningen äger rätt att sex månader efter utträdet, på begäran, erhålla erlagd insats i enlighet med 4:e kap lagen 1987:667 om ekonomiska föreningar. Inkommer inte sådan begäran inom sex månader efter utträdet, tillfaller insatsen föreningen och överföres till reservfonden.


§ 5 AVGIFTER
Föreningsstämman kan besluta om att en årsavgift skall uttaxeras. Beloppet får högst uppgå till 250 kronor per medlem.


§ 6 UTTRÄDE UR FÖRENINGEN
Uppsägning till utträde skall vara skriftlig och ske enligt 3 kap 5 § lagen 1987:667 om ekonomiska föreningar. Uppsägning skall vara styrelsen tillhanda senast den 30 november, för att utträde skall kunna ske vid kalenderårets utgång.

Om medlem överlåtit sina andelar till annan sker utträde samtidigt som för­ värvaren övertar andelen, om denne är medlem, respektive när medlemsskap beviljas när förvärvaren inte är medlem.


§ 7 UTESLUTNING AV MEDLEM
Medlem som motarbetar föreningen eller bryter mot föreningens stadgar kan på förslag av styrelsen uteslutas av föreningsstämman. Utesluten medlem förlorar genast rätten att delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter. Utesluten medlem äger ej rätt att återfå inbetald medlemsinsats.


§ 8 GRUNDER FÖR ÖVERSKOTTETS FÖRDELNING
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning kan sedan i lag föreskriven avsättning skett till reservfond enligt föreningsstämmans beslut, utgå i sin helhet som medlemsåterbäring att fördelas i proportion till medlems omsättning med föreningen.


§ 9 FÖRENINGSSTÄMMAN
Ordinarie stämma hålles årligen senast den sista mars. Vid stämman skall följande ärenden behandlas.

1. Val av mötesordförande.
2. Fastställande av röstlängd.
3. Val av sekreterare samt två justeringspersoner tillika rösträknare.
4. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning.
5. Styrelsens årsredovisning.
6. Revisorernas berättelse.
7. Fastställande av resultat och balansräkning.
8. Fråga om ansvarsfrihet for styrelsen.
9. Beslut om disposition av årets resultat enligt den fastställda resultat- och balansräkningen.
10. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor.
11. Motioner till stämman.
12. Beslut om uttaxering av årsavgift enligt § 5.
13. Bestämmande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
14. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen enligt§ 11.
15. Val av revisorer och suppleanter enligt § 12.
16. Val av valberedning enligt § 10.
17. Stämmans avslutande.

Efter beslut av styrelsen eller då revisor eller minst tio procent av medlemmarna så begär, skall extra föreningsstämma utlysas för visst bestämt ändamål. Begäran skall vara skriftlig och ange för vilket ändamål stämman skall hållas. Inom 14 dagar från det att sådan begäran inkommit skall styrelsen utfärda kallelse.

Kallelsen till föreningsstämman skall ske tidigast fyra och senast två veckor före ordinarie och en vecka före extra stämma, via skriftligt meddelande alternativt via E- post eller internet på föreningens hemsida. På samma sätt lämnas övriga meddelanden till medlemmarna. Styrelsen utfärdar kallelse. Alla ärenden, som skall förekomma på stämman, skall anges i kallelsen.


§ 10 VALBEREDNINGEN
Ordinarie föreningsstämma utser en valberedning med tre ledamöter och en suppleant. Valberedning utses för tiden fram till dess nästa ordinarie stämma hållits.

Valberedning skall föreslå kandidater, som den anser lämpliga med hänsyn till uppdragets art. Föreningsstämmans valberedning skall lämna förslag på antalet ledamöter i styrelsen. Den skall beakta att styrelsen bör vara allsidigt sammansatt.


§ 11 STYRELSEN
Styrelsen består av lägst 3 och högst 7 ledamöter, som valts av ordinarie föreningsstämma. Stämman fastställer i samband med valet hur många ledamöter styrelsen skall ha inom den angivna ramen.

Ledamöterna utses för tiden fram tilldess att ordinarie föreningsstämma hållits under andra räkenskapsåret efter valet (två års mandattid). Halva styrelsen väljs varje år. För ledamöter som avgår under sitt första verksamhetsår sker fyllnadsval vid nästa ordinarie föreningsstämma. För styrelsens ledamöter utses för ett år i sänder noll till tre suppleanter. De inträder i styrelsen då ordinarie ledamot avgått eller under längre tid är förhindrad att bevista styrelsens sammanträden.

Styrelsen utser sin ordförande. Ordföranden skall utses bland de ledamöter, som föreningsstänunan valt. Styrelsen är beslutför när mer än hälften av hela antalet valda ledamöter är närvarande. Styrelsen svarar för föreningens organisation, förvaltning, bokföring och löpande skötsel. Styrelsen beslutar om medlemspriset på elkraft.


§ 12 REVISORER
Revisorerna består av en eller två ordinarie med högst två suppleanter. Revisorerna väljes av föreningsstämman på två år för tiden fram till dess att ordinarie föreningsstämma hållits två år senare.

Revisorerna skall verkställa revisionen samt avge en revisionsberättelse minst fyra veckor före den ordinarie föreningsstämman.


§ 13 RÄKENSKAPSÅR./ÅRSREDOVISNING
Föreningens räkenskapsår är 1 januari - 31 december. Årsredovisningen skall upprättas av styrelsen och vara revisorerna tillhanda senast sex veckor före den ordinarie föreningsstämman.


§ 14 RÖSTRÄTT
Varje medlem äger en röst. Rösträtten utövas av medlemmen personligen, genom ställföreträdare eller genom ombud med skriftlig dagtecknad fullmakt.


§ 15 MOTIONER
Medlem som önskar att visst ärende, motion, skall behandlas vid den ordinarie föreningsstämman, skall före februari månads utgång anmäla detta till styrelse. Styrelsen är skyldig att före december månads utgång meddela medlemmarna detta.


§ 16 FÖRLAGSINSATSER
Styrelsen kan besluta att kapital i form av förlagsinsatser får tillskjutas föreningen. Förlagsinsatser får tillskjutas även av andra än medlemmar.

Förlagsinsatser får ges ut med villkor att inlösen skall ske vid viss tidpunkt utan föregående uppsägning.

Styrelsen kan besluta att förlagsinsatser skall registreras hos en central värdepappersförvaltare istället för att utfärda förlagsinsatsbesvis.

För förlagsinsatser gäller vad som föreskrivs i lagen om ekonomiska föreningar, dessa stadgar och vad styrelsen beslutar.


§ 17 STADGEÄNDRING
Ändringar av dessa stadgar sker i enlighet med bestämmelserna om stadgeändring i lagen 1987:667 om ekonomiska föreningar.


§ 18 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN
När föreningens verksamhet upplöses skall behållna tillgångar, sedan verksamheten avvecklats, återbetalas till medlemmarna i förhållande till deras insatser vid tidpunkten för likvidationsbeslutet.


§ 19 ÖVRIGT
I övrigt gäller reglerna i lagen 1987:667 otn ekonomiska föreningar.

Kalmarsund Vind II

STADGAR FÖR KALMARSUND VIND II EKONOMISK FÖRENING

§ 1 ÄNDAMÅL
Föreningen har till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom att i egen regi producera miljövänlig elkraft. Medlemmarna deltar i verksamheten som konsumenter. Föreningen skall inte begränsa antalet medlemmar, utan skall verka för att alla som vill bli medlemmar, skall beredas möjlighet att antas som fullvärdig sådan. Föreningen skall verka för att etablera ny produktion av miljövänlig elkraft så snart behov för detta finns.


§ 2 FÖRENINGENS FIRMA OCH SÄTE
Föreningens firma är Kalmarsund Vind II ekonomisk förening, och benämns i sedda stadgar "föreningen". Föreningens firma tecknas av den eller dem som styrelsen därtill utser. Styrelsen har sitt säte i Kalmar kommun.


§ 3 MEDLEMSKAP
Medlemskap kan förvärvas av fysiska personer och juridiska personer, föreningar eller församlingar som är elkonsumenter i Sverige och som kan väntas följa föreningens stadgar och stadgeenligt fattade beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Ansökan om inträde görs skriftligt till styrelsen genom en medlemsansökan samt inbetalning av uppläggningsavgiften. Medlem erhåller vid inträdet medlemsbevis.

När ett nytt vindkraftverk skall byggas eller förvärvas erbjuds befintliga och blivande medlemmar att köpa insatser för rätt till del i det nya vindkraftverkets elproduktion. Styrelsen beslutar om att bygga eller förvärva nytt vindkraftverk och styrelsen beslutar om på vilka villkor ett sådant verk skall införlivas i den totala vindkraftproduktionen. Samma beslutsordning gäller om ett vindkraftverk skall rivas eller säljas.


§ 4 INSATSER
Varje medlem skall delta med minst en insats. Varje insats motsvarar 1 000 kWh per år. Medlem får högst delta med så många insatser som motsvarar 80 procent av medlemmens årliga elförbrukning, dock högst 200 insatser. Insatserna betalas kontant, på sätt och inom den tid som styrelsen beslutar. Den som överlåter sina insatser till annan elkonsument i Sverige, måste skriftligen i förväg meddela styrelsen detta. Den som genom överlåtelse förvärvat medlems insats, skall ansöka om inträde i föreningen inom en månad därefter. Styrelsen beslutar om registreringsavgift för utfärdande av varje nytt medlemsbevis.


4.1 Avgång ur föreningen - inlösen av insatser
Medlem som avgår ur föreningen äger rätt att sex månader efter avgången, efter begäran, erhålla ersättning för sina insatser i enlighet med 4:e kap Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar, hädanefter kallad FL. Insatsens inlösenvärde uppgår till insatsens nominella värde enligt punkt 4.2 nedan. (Beloppet får dock enligt 4 kap 1 § FL inte överstiga vad som belöper på honom i förhållande till övriga medlemmar av föreningens egna kapital enligt den balansräkning som hänför sig till tiden för avgången.) Inkommer inte sådan begäran inom sex månader efter utträdet, tillfaller insatsen föreningen som genom styrelsens beslut kan överföras till ny medlem enligt villkor som styrelsen så fastställer. Insatser kan återbetalas utan skriftlig rekvisition från medlemmen.


4.2 Insatsernas nominella värde
Det nominella värdet, vilket är lika med föreningens inlösenvärde, fastställes varje år på ordinarie föreningsstämma. Utgångsvärdet för beräkning av det nominella värdet är den totala investeringskostnaden för alla vindkraftverk som tillhör föreningen. Varje år görs en avskrivning på alla vindkraftverken med 5 % (20 års avskrivning), som därmed minskar föreningens investeringskostnad och man erhåller därmed ett nytt restvärde varje år. Vid eventuell extern lånefinansiering reduceras restvärdet med aktuell låneskuld. Genom att fördela det nya restvärdet på det totala antalet investerade insatser, beräknas det aktuella årets nominella värde per insats.


4.3 Insatsernas marknadsvärde
Medlem har rätt att avyttra sina insatser till ny medlem, som uppfyller föreningens stadgar och stadgeenligt fattade beslut, till eget fastställt pris. Svensk skattelagstiftning gäller för sådan överlåtelse.


§ 5 AVGIFTER
Föreningsstämman kan besluta om att en årsavgift skall uttaxeras. Beloppet får högst uppgå till 250 kronor per medlem.


§ 6 FINANSIERING
Föreningen skall finansiera sin verksamhet med av styrelsen beslutat medlemspris för den vindkraftsproducerade elen. Medlemspriset skall täcka föreningens driftkostnader och övriga omkostnader utöver avskrivningar. Avskrivningar räknas inte som driftkostnad eller omkostnad. För att täcka del av driftskostnaden har föreningen rätt till och rätt att sälja elcertifikat till av styrelsen utsedd köpare.


§ 7 UTTRÄDE UR FÖRENINGEN
Uppsägning till utträde skall vara skriftlig och ske enligt 3 kap 5 § lagen 1987:667 om ekonomiska föreningar. Uppsägning skall vara styrelsen tillhanda senast den 30 november, för att utträde skall kunna ske vid kalenderårets utgång. Om medlem överlåtit sina andelar till annan sker utträde samtidigt som förvärvaren övertar andelen, om denne är medlem, respektive när medlemskap beviljas när förvärvaren inte är medlem.


§ 8 UTESLUTNING AV MEDLEM
Medlem som motarbetar föreningens intressen och/eller ändamål, uppenbarligen skadar föreningen eller bryter mot föreningens stadgar kan på förslag av styrelsen uteslutas av föreningsstämman. Utesluten medlem förlorar genast rätten att delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter. Utesluten medlem äger ej rätt att återfå inbetald medlemsinsats.


§ 9 VINST- OCH FÖRLUSTFÖRDELNINGSGRUNDER
Uppkommet överskott skall fördelas enligt följande grunder:
1. avsättning till reservfonden enligt lagen 1987:667 om ekonomiska föreningar
2. styrelsens förslag till stämman om avsättning till fond för visst bestämt ändamål
3. återbäring i förhållande till andel av det totala antalet insatser
4. ränta på inbetalda insatser enligt föreningsstämmans beslut
5. överföring av resterande fria egna kapital i ny räkning
6. ansamlad förlust överföres i ny räkning under fritt eget kapital Föreningens fonder får inte minskas genom att utdelas till medlemmar.


§ 10 FÖRENINGSSTÄMMAN
Ordinarie stämma hålles årligen senast den sista april. Vid stämman skall följande ärenden behandlas:
1. Val av mötesordförande.
2. Fastställande av röstlängd.
3. Val av sekreterare samt två justeringspersoner tillika rösträknare.
4. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning.
5. Styrelsens årsredovisning.
6. Revisorernas berättelse.
7. Fastställande av resultat- och balansräkning samt insatsernas nominella värde.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Beslut om disposition av årets resultat enligt den fastställda resultat- och balansräkningen.
10. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor.
11. Motioner till stämman.
12. Beslut om uttaxering av årsavgift enligt § 5.
13. Fastställande av driftsbudget och beslut om uttaxering av driftavgift enligt § 6
14. Bestämmande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
15. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen enligt § 12.
16. Val av revisorer och suppleanter enligt § 13.
17. Val av valberedning enligt § 11.
18. Stämmans avslutande.

Efter beslut av styrelsen eller då revisor eller minst tio procent av medlemmarna så begär, skall extra föreningsstämma utlysas för visst bestämt ändamål. Begäran skall vara skriftlig och ange för vilket ändamål stämman skall hållas. Inom 14 dagar från det att sådan begäran inkommit skall styrelsen utfärda kallelse.

Kallelsen till föreningsstämman skall ske tidigast fyra och senast två veckor före ordinarie och en vecka före extra stämma, via skriftligt meddelande alternativt via E-post eller internet på föreningens hemsida. På samma sätt lämnas övriga meddelanden till medlemmarna. Styrelsen utfärdar kallelse. Alla ärenden, som skall förekomma på stämman, skall anges i kallelsen.


§ 11 VALBEREDNINGEN
Ordinarie föreningsstämma utser en valberedning med tre ledamöter och en suppleant. Valberedning utses för tiden fram till dess nästa ordinarie stämma hållits. Valberedning skall föreslå kandidater, som den anser lämpliga med hänsyn till uppdragets art. Föreningsstämmans valberedning skall lämna förslag på antalet ledamöter i styrelsen. Den skall beakta att styrelsen bör vara allsidigt sammansatt.


§ 12 STYRELSEN
Styrelsen består av lägst 3 och högst 7 ledamöter, som valts av ordinarie föreningsstämma. Stämman fastställer i samband med valet hur många ledamöter styrelsen skall ha inom den angivna ramen.

Ledamöterna utses för tiden fram till dess att ordinarie föreningsstämma hållits under andra räkenskapsåret efter valet (två års mandattid). Halva styrelsen väljs varje år. För ledamöter som avgår under sitt första verksamhetsår sker fyllnadsval vid nästa ordinarie föreningsstämma. För styrelsens ledamöter utses för ett år i sänder noll till tre suppleanter. De inträder i styrelsen då ordinarie ledamot avgått eller under längre tid är förhindrad att bevista styrelsens sammanträden.

Styrelsen utser sin ordförande. Ordföranden skall utses bland de ledamöter, som föreningsstämman valt. Styrelsen är beslutför när mer än hälften av hela antalet valda ledamöter är närvarande. Styrelsen svarar för föreningens organisation, förvaltning, bokföring och löpande skötsel.


§ 13 REVISORER
Revisorerna består av en eller två ordinarie med högst två suppleanter. Revisorerna väljes av föreningsstämman på två år för tiden fram till dess att ordinarie föreningsstämma hållits två år senare.

Revisorerna skall verkställa revisionen samt avge en revisionsberättelse minst fyra veckor före den ordinarie föreningsstämman.


§ 14 RÄKENSKAPSÅR/ÅRSREDOVISNING
Föreningens räkenskapsår är 1 januari - 31 december. Årsredovisningen skall upprättas av styrelsen och vara revisorerna tillhanda senast sex veckor före den ordinarie föreningsstämman.


§ 15 RÖSTRÄTT
Varje medlem äger en röst. Rösträtten utövas av medlemmen personligen, genom ställföreträdare eller genom ombud med skriftlig dagtecknad fullmakt.


§ 16 MOTIONER
Medlem som önskar att visst ärende, motion, skall behandlas vid den ordinarie föreningsstämman, skall före februari månads utgång anmäla detta till styrelse. Styrelsen är skyldig att före december månads utgång meddela medlemmarna detta.


§ 17 STADGEÄNDRING
Andringar av dessa stadgar sker i enlighet med bestämmelserna om stadgeändring i lagen 1987:667 om ekonomiska föreningar.


§ 18 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN
När föreningens verksamhet upplöses skall behållna tillgångar, sedan verksamheten avvecklats, återbetalas till medlemmarna i förhållande till deras insatser vid tidpunkten för likvidationsbeslutet.


§ 19 ÖVRIGT
I övrigt gäller reglerna i lagen 1997:667 om ekonomiska föreningar.
Chatta med oss