Till innehållet

Stadgar

Stadgar för Kalmarsund Vind 2 ekonomisk förening

§ 1 VERKSAMHET

Föreningen har till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom att i egen regi producera miljövänlig el. Medlemmarna deltar i verksamheten som elkonsumenter. Föreningen ska verka för att etablera ny produktion av miljövänlig el så snart behov för detta finns. Föreningen ska inte begränsa antalet medlemmar, utan ska verka för att alla som vill bli medlemmar ska beredas möjlighet att antas som fullvärdig sådan.

§ 2 FÖRENINGENS FIRMA OCH SÄTE

Föreningens firma är Kalmarsund Vind 2 ekonomisk förening, och benämns i sedda stadgar ”föreningen”. Styrelsen har sitt säte i Kalmar kommun.

§ 3 MEDLEMSKAP

Medlemskap kan förvärvas av fysiska personer och juridiska personer, föreningar eller församlingar som är elkonsumenter i Sverige och som kan väntas följa föreningens stadgar och stadgeenligt fattade beslut samt bidra till föreningens verksamhet. Ansökan om medlemskap görs skriftligen till styrelsen. Det är styrelsen som beslutar om medlemskap.

§ 3.1 MEDLEMS SKYLDIGHETER

Varje medlem är skyldig att betala en insats och den medlemsavgift som föreningsstämman har bestämt. Medlemmarna ska även följa dessa stadgar och föreningens beslut.

§ 4 INSATS

Varje medlem skall delta med minst en insats. Varje insats motsvarar ca 1 000 kWh per år. Medlem får högst delta med så många insatser som motsvarar 80 procent av medlemmens årliga elförbrukning. Insatsen ska betalas kontant när styrelsen har beviljat medlemskapet. En insats återbetalas endast i de fall som anges i lagen om ekonomiska föreningar. Storleken på det belopp som återbetalas får:
a) inte överstiga vad som anges i lagen om ekonomiska föreningar 10 kap. 11 § och
b) inte heller överstiga vad som belöper på medlemmen i förhållande till övriga medlemmar och med beaktande av föreningens totala investeringskostnad för produktion.

Vid beräkningen av detta belopp ska föreningens avskrivningar på alla anläggningar med 5 % beaktas samt eventuella nedskrivningar med avdrag för i förekommande fall aktuellt restvärde på extern lånefinansiering.

§ 5 MEDLEMSAVGIFTER

Föreningsstämman kan besluta om att en årsavgift skall uttaxeras. Beloppet får högst uppgå till 250 kronor per medlem. Årsavgiften ska betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

§ 6 FINANSIERING

Föreningen ska finansiera sin verksamhet med av styrelsen beslutat medlemspris för den producerade elen. Medlemspriset ska minst täcka föreningens driftkostnader och övriga omkostnader utöver avskrivningar. Avskrivningar räknas inte som driftkostnad eller omkostnad. För att täcka del av driftskostnaden har föreningen rätt till och rätt att sälja elcertifikat och ursprungsgarantier till av styrelsen utsedd köpare.

§ 7 UPPSÄGNING AV MEDLEMSKAP

En medlem har rätt att säga upp sitt medlemskap i föreningen. Ett medlemskap i föreningen upphör vid utgången av det räkenskapsår som slutar närmast efter en månad sedan medlemmen har sagt upp medlemskapet eller uteslutits. Om en medlem överlåtit sina andelar till annan sker utträde samtidigt som förvärvaren övertar andelen, om denne är medlem, respektive när medlemskap beviljas när förvärvaren inte är medlem.

§ 8 UTESLUTNING AV MEDLEM

En medlem får uteslutas om han eller hon:

  • grovt har åsidosatt sina skyldigheter mot föreningen
  • inte längre deltar i föreningens verksamhet på det sätt som lagen kräver
  • inte längre uppfyller de krav som bör ställas på medlemmarna med hänsyn till föreningens verksamhet.

Det är föreningsstämman som fattar beslut om att utesluta en medlem. En utesluten medlem förlorar genast rätten att delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter. Utesluten medlem äger inte rätt att återfå inbetald medlemsinsats.

§ 9 VINST- OCH FÖRLUSTFÖRDELNINGSGRUNDER

Uppkommet överskott ska fördelas enligt följande:
1. Avsättning till reservfonden.
2. Enligt styrelsens förslag till stämman om avsättning till fond för visst bestämt ändamål.
3. Medlemsåterbäring i förhållande till andel av det totala antalet insatser.
4. Ränta på inbetalda insatser enligt föreningsstämmans beslut.
5. Överföring av resterande fria egna kapital i ny räkning.
6. Ansamlad förlust överföres i ny räkning under fritt eget kapital.

Föreningens fonder får inte minskas genom att utdelas till medlemmar.

§ 10 FÖRENINGSSTÄMMAN

Ordinarie stämma hålls årligen senast den sista april. På den ordinarie stämman ska följande ärenden behandlas:

1. Val av mötesordförande.
2. Fastställande av röstlängd.
3. Val av protokollförare samt två justeringspersoner tillika rösträknare.
4. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning samt godkännande av dagordningen.
5. Styrelsens årsredovisning.
6. Revisorernas berättelse.
7. Fastställande av resultat- och balansräkning samt insatsernas värde.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Beslut om disposition av årets resultat enligt den fastställda resultat- och balansräkningen.
10. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor.
11. Motioner till stämman.
12. Beslut om årsavgift för kommande verksamhetsår enligt § 5.
13. Information om driftsbudget.
14. Bestämmande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
15. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen.
16. Val av revisor.
17. Val av valberedning.
18. Annat ärende som ska tas upp på stämma enligt lag eller föreningens stadgar.
19. Stämmans avslutande.

§ 10.1 KALLELSE TILL STÄMMA

Kallelse till ordinarie föreningsstämma ska ske tidigast fyra och senast två veckor före ordinarie stämma. Kallelse till extra föreningsstämma ska ske tidigast tre och senast två veckor före extra föreningsstämma Kallelse ska ske via e-post, app eller genom på föreningens hemsida. På samma sätt lämnas övriga meddelanden till medlemmarna. Styrelsen utfärdar kallelse. Alla ärenden som ska förekomma på stämman ska anges i kallelsen.

§ 11 VALBEREDNINGEN

Ordinarie föreningsstämma utser en valberedning med tre ledamöter och en suppleant. Valberedning utses för tiden fram till dess nästa ordinarie stämma hållits. Valberedningen ska föreslå kandidater som den anser lämpliga med hänsyn till uppdragets art. Föreningsstämmans valberedning ska lämna förslag på antalet ledamöter i styrelsen. Den ska beakta att styrelsen bör vara allsidigt sammansatt.

§ 12 STYRELSEN

Styrelsen består av lägst 3 och högst 7 ledamöter med noll till tre suppleanter, som valts av ordinarie föreningsstämma. Ordförande väljs inom styrelsen. Ledamöterna utses för tiden fram till dess att ordinarie föreningsstämma har hållits det andra räkenskapsåret efter det att ledamoten valts (två års mandattid). Föreningen ska sträva efter att styrelseledamöterna väljs med en årsvis överlappning. För ledamöter som avgår under sitt första verksamhetsår sker fyllnadsval vid nästa ordinarie föreningsstämma. Styrelsen är beslutför när mer än hälften av hela antalet valda ledamöter är närvarande.

§ 13 REVISORER

För granskning av föreningens årsredovisning och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning väljs en revisor. Revisorn väljs av föreningsstämman för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma. En revisionsberättelse ska lämnas av revisorn minst fyra veckor innan ordinarie årsstämma.

§ 14 ÅRSREDOVISNING

Föreningens räkenskapsår är 1 januari till 31 december. Årsredovisningen ska upprättas av styrelsen och vara revisorerna tillhanda senast sex veckor före den ordinarie föreningsstämman. Årsredovisningen ska bestå av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.

§ 15 RÖSTRÄTT

Varje medlem äger en röst. Rösträtten utövas av medlemmen personligen, genom ställföreträdare eller genom ombud med skriftlig dagtecknad fullmakt.

§ 16 MOTIONER

Medlem som önskar att visst ärende, motion, ska behandlas vid den ordinarie föreningsstämman, ska före februari månads utgång anmäla detta till styrelsen.

§ 17 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

Om föreningen upplöses ska eventuella tillgångar, sedan verksamheten avvecklats, fördelas mellan medlemmarna i förhållande till deras inbetalda insatser.

§ 18 ÖVRIGT

För de frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller reglerna i lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar.

Bli elproffs – med vår nya app!

Du som är kund får full kontroll över din elanvändning. Effektivisera din förbrukning redan idag!

Ladda ner appen kostnadsfritt

mobil Ladda ner appen kostnadsfritt