Till innehållet

Priser och villkor

Våra fjärrvärmepriser är stabila och tål att jämföras med andra alternativ på värmemarknaden. Hur mycket du betalar för din fjärrvärme beror på hur mycket värme du använder. Har du frågor om dina kostnader tveka inte att kontakta oss!

Vi baserar vår prissättning på flera parametrar såsom utvecklingen av elpriset, våra bränslekostnader och vår investeringstakt. Kalmar växer kraftigt, vilket över tid är bra för fjärrvärmeverksamheten och prisutvecklingen. Fler anslutna kunder i fjärrvärmenätet leder till en stabil prisutveckling.

Fjärrvärme för företag 2023

Effektavgift kr/kW Energipris öre/kWh Flödesavgift kr/kbm
Exkl. moms 1 200 37,25 1,80
Inkl. moms 1 500 46,56 2,25

Prislista företag 2023 (.pdf)

Oförändrade priser för fjärrvärme 2023

Under 2023 kommer priset på fjärrvärme i Kalmar att vara samma som under 2022.

Höga elpriser gynnar dig som fjärrvärmekund

Det pågår en energikris i Europa med höga och volatila energipriser. Samtidigt har vi börjat se en ökande inflationstrend. Hur kommer det sig då att Kalmar Energi inte höjer priset på fjärrvärme? Orsaken ligger i vår kraftvärme och elproduktion på Moskogen, där vi använder biobränsle i form av rester från skogsindustrin till att generera både värme och el. Med stigande elpriser har elen vi producerar ökat i värde och den intäkten gör att vi klarar att lämna fjärrvärmepriset oförändrat.

Vad händer med priset på sikt?

Parallellt med övriga priser så stiger priset på biobränsle kraftigt och den förhöjda elintäkten ser vi minska i våra prognoser. Osäkerheterna framåt är alltså stora.
Kalmar Energi har som mål att säkra en stabil och långsiktig prisutveckling på fjärrvärme utan kraftiga slag. Den strategin innebär normalt en liten prisjustering varje år, och sannolikt är att vi återgår till det och justerar priset vid årsskiftet till 2024.

Spara på elen och var normalt sparsam med värmen!

För dig med fjärrvärme så har pågående energikris mindre påverkan. Din uppvärmning och ditt varmvatten från fjärrvärme kommer inte att bli dyrare än förra vintern.
Däremot vill vi uppmana dig att försöka spara på din elanvändning. Du hittar mer information om energikrisen och elspartips på vår hemsida samt till exempel på energimyndigheten.se.
Varje kWh räknas!

Boka genomgång av din värmeanläggning!

Flödesavgiften innebär att effektivitet, skick och ålder på din fjärrvärmecentral får större betydelse än tidigare. Vi erbjuder därför ett bra pris på en genomgång av din anläggning där du kommer få svar på nuvarande skick och en enklare servicegenomgång.

Genomgången kostar 1 500 kr exklusive moms och ger dig ett protokoll med vad vi noterat i din anläggning samt eventuella åtgärdsförslag och du får personlig kontakt med vår servicetekniker.

Frågor och svar

Tack vare att vi förfinar metoden för att beräkna effekten så är det inte längre nödvändigt för oss att på schablonbasis göra skillnad mellan olika kundtyper. Tidigare gjorde vi skillnad i prissättningen för flerfamiljshus å ena sidan och lokaler och industri å andra sidan för att spegla den typiska skillnaden i förbrukningsmönster dessa verksamheter emellan då effektberäkningen inte till fullo lyckades spegla detta.

Kostnadsmässigt gör förändringen alltså mycket liten skillnad mot tidigare för schablontypiska fastigheter: I stället för ett högre pris så använder en typisk lokal högre effekt än ett flerfamiljshus med samma värmeanvändning.

För fastigheter som avviker i sitt förbrukningsmönster mot andra fastigheter i samma kundtyp kan skillnaden emellertid bli större.
Främst handlar detta om att få kostnadsriktighet i prislistan och alltså bättre spegla kostnadsstrukturen i fjärrvärmeproduktion och -distribution, än vad som är fallet när man själv får välja fördelning mellan effekt och energi.

Vi tycker också det finns ett värde i att minska komplexiteten i prismodellen. Även om möjligheten att välja har varit uppskattad bland somliga har den upplevts som ett förvirrande element hos andra. För många kunder har dessutom har kostnadsskillnaden mellan de olika prisalternativen varit så liten att valet upplevts som tämligen poänglöst.
Redan idag mäts vilken volym fjärrvärmevatten som flödar genom din fjärrvärmecentral och volymmängden används för att räkna ut hur mycket värme som du använt. Skillnaden från årsskiftet blir att även volymmängden vatten i sig kommer få ett pris (kr/kubikmeter).

Poängen med flödesavgift är att det skiljer mellan anläggningar hur mycket fjärrvärmeflöde det går åt för att få ut samma värmemängd. Ju mindre flöde som behövs, desto bättre för fjärrvärmesystemet. (En typfastighet i Kalmar behöver 12–16 kubikmeter fjärrvärmevatten i flöde för att tillgodogöra sig 1 MWh värme).

Flödesavgifter är mycket vanliga för fjärrvärme och majoriteten av fjärrvärmenäten i Sverige tillämpar flödesavgift i någon form.

Vi kommer endast att tillämpa flödesavgift under vinterperioden november t.o.m. mars. Under övrig tid kommer du alltså inte betala någon flödesavgift.
Kräver en anläggning mycket flöde för att få ut sin värme så leder det till att vi behöver pumpa runt mer vatten samt att vi får sämre effektivitet i hela systemet. Vi tycker det är viktigt med incitament som leder till att våra kunder tjänar på att minska sin belastning i systemet och att var och en bär kostnaden för hur mycket och med vilken effektivitet de använder fjärrvärme.
Vår prissättning mot företag baserar sig helt på din värmeanvändning. Även om effektavgiften sätts som en fast avgift ett kalenderår i taget så baserar den sig på värmeanvändningen föregående säsong och minskar således med minskad användning – fast med fördröjning. Således leder mindre värmeanvändning alltid till lägre fjärrvärmekostnader. Så det bästa du kan göra är att, som alltid, se över din fastighet och inte använda energi i onödan.

Den nya flödesavgiften innebär samtidigt fler möjligheter för dig som kund att påverka din kostnad genom att se över ålder och skick på din fjärrvärmeväxlare. Är det länge sedan din fjärrvärmeanläggning och ditt värmesystem servades så kan det många gånger räcka med en förnyad service för att sänka flödet och få en lägre kostnad.
Tidigare beräknades effekten som ett timmedelvärde av månadsförbrukningarna i januari och februari under innevarande och föregående år. Vi tillämpade då även normalårsjustering av varje månadsförbrukning med hjälp av energiindexstatistik från SMHI.

Den stora skillnaden i den nya effektberäkningen är att vi inte längre använder månadsvärden utan övergår till data med dygnsupplösning. Beräkningen går till som så att vi använder varje anläggnings dygnsmedeleffekter under vardagar från november till mars månad och låter systemet rita upp en effektprofil över utomhustemperaturen på det sätt som syns i bilden nedan: Bild som visar hur i räknar fram den nya effekten I bilden syns skärningen av profilen vid 6 minusgrader särskilt markerat och det beror på att den temperaturen är effektsättande. Effektprofilens skärning med -6 °C blir alltså effekten som gäller under kommande kalenderår. Som exempel så för effektberäkning för 2022 används alltså dygnsvärden för november och december 2020 och januari, februari och mars 2021 och anläggningen vars resulterande effektprofil som syns i bilden får en effekt på 11 kW (efter avrundning till närmaste heltal).

Som regel blir den nya effektsiffran lite högre än den tidigare som beräknades utifrån månadsförbrukningar, men det har vi balanserat genom att anpassa prisnivån.

Liksom tidigare sätts effekten i förhand, vilket innebär att effektavgiften inte påverkas av köldknäppar och andra väderskillnader som den rörliga energiavgiften gör, vilket borgar för stort mått av förutsägbarhet och trygghet i din fjärrvärmekostnad.

 

Nöbble Gård

Vi bygger ett hållbart energisystem tillsammans

Vårt samhälle behöver mer och mer energi, samtidigt som frågan om var den kommer ifrån och hur den produceras börjar bli kritisk. Kalmar Energi arbetar hela tiden för att lösa den ekvationen. Förnybar och lokalproducerad el och värme är en del av lösningen, tillsammans med innovativa koncept på hur vi nyttjar våra gemensamma resurser på ett smart och hållbart sätt.

Läs mer om hur du som kund är med och bidrar


Villkor och bestämmelser (öppnas i ny flik)

Allmänna avtalsvillkor (.pdf)
Från och med 1 september 2023 gäller nya allmänna avtalsvillkor för näringsidkare, läs dem här.

Tekniska bestämmelser (.pdf)

Fjärrvärmemätning, montageanvisning el (.doc)

Kostnadsjämförelse 2023 (.pdf)