Till innehållet

Just nu har vi längre kötider på telefon än normalt. Hos Kundcenter hittar du information om till exempel Faktura, Avtal och Flytt. Många ärenden kan du lösa genom att logga in på Mina Sidor.

Priser och villkor

Våra fjärrvärmepriser är stabila och tål att jämföras med andra alternativ på värmemarknaden. Hur mycket du betalar för din fjärrvärme beror på hur mycket värme du använder. Har du frågor om dina kostnader tveka inte att kontakta oss!

Från och med januari 2022 gäller nya priser för din fjärrvärme. Vi baserar vår prissättning på flera parametrar såsom utvecklingen av elpriset, våra bränslekostnader och vår investeringstakt. Kalmar växer kraftigt, vilket över tid är bra för fjärrvärmeverksamheten och prisutvecklingen. Fler anslutna kunder i fjärrvärmenätet leder till en stabil prisutveckling.

Fjärrvärme för företag 2022

Effektavgift kr/kW Energipris öre/kWh Flödesavgift kr/kbm
Exkl. moms 1 200 37,25 1,80
Inkl. moms 1 500 46,56 2,25

Prislista företag 2022 (.pdf)

Vad är det som har ändrats?

Vi har gjort förändringar som påverkar alla våra företagskunder i kategorierna flerfamiljshus, lokaler och industri.

  • Vår prislista för företag kompletteras med flödesavgift.
  • Flerfamiljshus respektive lokaler och industrier, som tidigare haft olika effektavgifter, kommer nu ha samma prislista.
  • Det kommer inte längre vara möjligt att välja mellan prisalternativen A, B och C.

Så har priset påverkats

Prislistan för 2022 inkluderar vår normala prisjustering och innebär att vi har justerat vår totala prissättning till att vara 0,5 procent högre än 2021. Förändringen i kostnad för varje kund kan emellertid slå lite olika i och med att vi samtidigt ändrar prisstrukturen.

Varför görs en förändring nu?

Vår befintliga prismodell har varit i bruk sedan 2010 och både våra och marknadens förutsättningar har ändrats sedan dess. Förutsägbarhet och stabilitet är signum för fjärrvärmen som vi värnar om och vi vill därför inte förändra i vår prisstruktur onödigt ofta, men nu upplever vi att mät- och systemutvecklingen har nått en punkt då det är läge att förbättra vår prismodell.

Målet med förändringen är att förenkla och förbättra. Vi uppnår förenkling genom att konsolidera våra prislistor till en och samma för alla företagskunder utan onödig komplexitet.

Vi förbättrar genom att uppdatera vår effektberäkning till en metod som bättre speglar faktisk systembelastning och som inte längre gör det nödvändigt för oss att på schablonmässiga grunder ha olika priser för olika verksamheter (bostäder respektive lokaler och industri). Bättre och bättre mät- och datakvalitet gör att vi känner oss trygga i att införa den nya beräkningsmetoden.

Vi förbättrar också genom införande av flödesavgift som gör vår prissättning mer rättvis och som bygger in fler möjligheter för våra kunder att samspela med systemet och påverka sin kostnad.

Vad det innebär för dig som kund

För det stora flertalet kunder innebär förändringen mycket liten påverkan på totalkostnaden. Det är först om din anläggning avviker kraftigt från genomsnittet, antingen till effekt eller flöde, som förändringen får märkbar betydelse.

Om vi i vår beräkning kan prognostisera att du får en kostnadsökning på mer än femton procent och minst 5 000 kr så kommer vi att proaktivt ta kontakt med dig under hösten. Har du inte hört något så ligger din anläggning således under den kostnadsprognosen.

Boka genomgång av din värmeanläggning!

Flödesavgiften innebär att effektivitet, skick och ålder på din fjärrvärmecentral får större betydelse än tidigare. Vi erbjuder därför ett bra pris på en genomgång av din anläggning där du kommer få svar på nuvarande skick och en enklare servicegenomgång.

Genomgången kostar 1 500 kr exklusive moms och ger dig ett protokoll med vad vi noterat i din anläggning samt eventuella åtgärdsförslag och du får personlig kontakt med vår servicetekniker.

Frågor och svar

Tack vare att vi förfinar metoden för att beräkna effekten så är det inte längre nödvändigt för oss att på schablonbasis göra skillnad mellan olika kundtyper. Tidigare gjorde vi skillnad i prissättningen för flerfamiljshus å ena sidan och lokaler och industri å andra sidan för att spegla den typiska skillnaden i förbrukningsmönster dessa verksamheter emellan då effektberäkningen inte till fullo lyckades spegla detta.

Kostnadsmässigt gör förändringen alltså mycket liten skillnad mot tidigare för schablontypiska fastigheter: I stället för ett högre pris så använder en typisk lokal högre effekt än ett flerfamiljshus med samma värmeanvändning.

För fastigheter som avviker i sitt förbrukningsmönster mot andra fastigheter i samma kundtyp kan skillnaden emellertid bli större.
Främst handlar detta om att få kostnadsriktighet i prislistan och alltså bättre spegla kostnadsstrukturen i fjärrvärmeproduktion och -distribution, än vad som är fallet när man själv får välja fördelning mellan effekt och energi.

Vi tycker också det finns ett värde i att minska komplexiteten i prismodellen. Även om möjligheten att välja har varit uppskattad bland somliga har den upplevts som ett förvirrande element hos andra. För många kunder har dessutom har kostnadsskillnaden mellan de olika prisalternativen varit så liten att valet upplevts som tämligen poänglöst.
Redan idag mäts vilken volym fjärrvärmevatten som flödar genom din fjärrvärmecentral och volymmängden används för att räkna ut hur mycket värme som du använt. Skillnaden från årsskiftet blir att även volymmängden vatten i sig kommer få ett pris (kr/kubikmeter).

Poängen med flödesavgift är att det skiljer mellan anläggningar hur mycket fjärrvärmeflöde det går åt för att få ut samma värmemängd. Ju mindre flöde som behövs, desto bättre för fjärrvärmesystemet. (En typfastighet i Kalmar behöver 12–16 kubikmeter fjärrvärmevatten i flöde för att tillgodogöra sig 1 MWh värme).

Flödesavgifter är mycket vanliga för fjärrvärme och majoriteten av fjärrvärmenäten i Sverige tillämpar flödesavgift i någon form.

Vi kommer endast att tillämpa flödesavgift under vinterperioden november t.o.m. mars. Under övrig tid kommer du alltså inte betala någon flödesavgift.
Kräver en anläggning mycket flöde för att få ut sin värme så leder det till att vi behöver pumpa runt mer vatten samt att vi får sämre effektivitet i hela systemet. Vi tycker det är viktigt med incitament som leder till att våra kunder tjänar på att minska sin belastning i systemet och att var och en bär kostnaden för hur mycket och med vilken effektivitet de använder fjärrvärme.
Vi justerar normalt våra priser inför varje nytt kalenderår, och så också i år med syfte att följa pris- och kostnadsutvecklingen på marknaden. Vi lägger samtidigt särskild vikt vid att säkerställa långsiktig förutsägbarhet för dig som kund och föredrar att göra små kontinuerliga prisjusteringar framför att i stället justera mer sällan men kraftigare.
Vår prissättning mot företag baserar sig helt på din värmeanvändning. Även om effektavgiften sätts som en fast avgift ett kalenderår i taget så baserar den sig på värmeanvändningen föregående säsong och minskar således med minskad användning – fast med fördröjning. Således leder mindre värmeanvändning alltid till lägre fjärrvärmekostnader. Så det bästa du kan göra är att, som alltid, se över din fastighet och inte använda energi i onödan.

Den nya flödesavgiften innebär samtidigt fler möjligheter för dig som kund att påverka din kostnad genom att se över ålder och skick på din fjärrvärmeväxlare. Är det länge sedan din fjärrvärmeanläggning och ditt värmesystem servades så kan det många gånger räcka med en förnyad service för att sänka flödet och få en lägre kostnad.
Tidigare beräknades effekten som ett timmedelvärde av månadsförbrukningarna i januari och februari under innevarande och föregående år. Vi tillämpade då även normalårsjustering av varje månadsförbrukning med hjälp av energiindexstatistik från SMHI.

Den stora skillnaden i den nya effektberäkningen är att vi inte längre använder månadsvärden utan övergår till data med dygnsupplösning. Beräkningen går till som så att vi använder varje anläggnings dygnsmedeleffekter under vardagar från november till mars månad och låter systemet rita upp en effektprofil över utomhustemperaturen på det sätt som syns i bilden nedan: Bild som visar hur i räknar fram den nya effekten I bilden syns skärningen av profilen vid 6 minusgrader särskilt markerat och det beror på att den temperaturen är effektsättande. Effektprofilens skärning med -6 °C blir alltså effekten som gäller under kommande kalenderår. Som exempel så för effektberäkning för 2022 används alltså dygnsvärden för november och december 2020 och januari, februari och mars 2021 och anläggningen vars resulterande effektprofil som syns i bilden får en effekt på 11 kW (efter avrundning till närmaste heltal).

Som regel blir den nya effektsiffran lite högre än den tidigare som beräknades utifrån månadsförbrukningar, men det har vi balanserat genom att anpassa prisnivån.

Liksom tidigare sätts effekten i förhand, vilket innebär att effektavgiften inte påverkas av köldknäppar och andra väderskillnader som den rörliga energiavgiften gör, vilket borgar för stort mått av förutsägbarhet och trygghet i din fjärrvärmekostnad.

 

Nöbble Gård

Vi bygger ett hållbart energisystem tillsammans

Vårt samhälle behöver mer och mer energi, samtidigt som frågan om var den kommer ifrån och hur den produceras börjar bli kritisk. Kalmar Energi arbetar hela tiden för att lösa den ekvationen. Förnybar och lokalproducerad el och värme är en del av lösningen, tillsammans med innovativa koncept på hur vi nyttjar våra gemensamma resurser på ett smart och hållbart sätt.

Läs mer om hur du som kund är med och bidrar


Villkor och bestämmelser (öppnas i ny flik)

Allmänna avtalsvillkor (.pdf)

Tekniska bestämmelser (.pdf)

Fjärrvärmemätning, montageanvisning el (.doc)

Kostnadsjämförelse 2022 (.pdf)

 

Chatta med oss