Till innehållet
Bild på kraftvärmeanläggningen i Moskogen

Våra anläggningar

Våra anläggningar

Kalmar Energi har två produktionsanläggningar, kraftvärmeanläggning Moskogen och fjärrvärmecentralen Draken.

Moskogen

Kraftvärmeanläggningen i Moskogen togs i drift 2009 och producerar fjärrvärme för Kalmar, Smedby och Lindsdal. Den producerar även förnybar el motsvarande 1/3 av Kalmars elbehov. Anläggningen eldas med biobränslen från skogen i form av skogsflis, bark och rester från skogs- och träindustrin. Genom att producera både el och värme nyttjas energiinnehållet i bränslet bättre. Själva kraftvärmeanläggningen påminner om en jättelik tryckkokare, där ångan från kokande vatten driver turbinen, som i sin tur driver generatorn som alstrar elström för vidare transport ut på elnätet.

Den kvarvarande värmen i ångan överförs till fjärrvärmesystemet som i sin tur värmer upp våra bostäder och varmvattnet i kranarna. Värmen leds till kunderna via värmerör nedgrävda i marken. Kraftvärme är både effektivare och miljövänligare än många andra sätt att producera el och värme. En rörledning på 12 km förbinder kraftvärmeanläggningen i Moskogen med fjärrvärmecentralen Draken i centrala Kalmar. Temperaturen på vattnet i rören uppgår till max 115° C. De välisolerade rören gör att vattnet bara tappar en grad i temperatur på vägen.

Från bränsletransport till energi

3D-bild över kraftvärmeanläggning MoskogenI pannan eldas biobränsle för att producera ånga till ångturbinen som driver generatorn. I ångturbinenskondensorer används restvärmen till att producera fjärrvärme innan kondensatet pumpas tillbaka till pannan. Rökgaserna från pannan renas i ett elfilter före de kyls i rökgaskondensorn som förvärmer fjärrvärmevattnet innan ångturbinkondensorerna. Askan från elfiltret återförs till skogen och därmed är kretsloppen slutet.

 1. Bränslet transporteras till anläggningen med lastbil som vägs vid provtagningsstationen innan det antingen tippas i tippfickan eller på bränsleplan.
 2. Från mottagningsfickan går bränslet via en skraptransportör till bränsleberedningen där magnetiskt material avskiljs och överstort material krossas.
 3. En skraptransportör tar bränslet till mellanlagringssilon som fungerar som ett helglager. Därefter tar bandtransportören upp bränslet till pannans två dagsilos. Via nödmatningsfickan kan bränsle tillföras bandtransportören direkt.
 4. Pannan matas med bränsle från de båda sidoväggarna. Pannan är en bubblande fluidbädd som producerar ånga till ångturbinen. Askan tas ut som bottenaska via tre askcontainrar och som flygaska via asksilon. På anläggningen finns utrymme för att lagra aska under tak.
 5. Ångturbinen driver generatorn, i de två fjärrvärmekondensorerna och i dumpkondensorn tas återstående värme tillvara genom produktion av fjärrvärme. Elen levereras ut på elnätet via ställverket.
 6. Efter pannan renas rökgaserna i ett trefacks elfilter före rökgasfläkten och rökgaskondensorn som är placerade under skorstenen. Anläggningens verkningsgrad maximeras genom att rökgaskondensorn även utrustats med luftuppfuktning.
 7. Kondensatet från rökgaskondensorn renas via filtrering och jonbytare till mycket låga nivåer innan det via utjämningsdammen släpps till Tomtebybäcken.
 8. Fjärrvärmevattnet pumpas via Smedby till fjärrvärmecentralen Draken där vattnet distribueras vidare till våra fjärrvärmekunder. Draken nyttjas även för spets och reservproduktion. Vid anläggningen i Moskogen finns en atmosfärisk ackumulatortank som utjämnar värmebehovet och tryckhåller fjärrvärmenätet.
 9. Anläggningarna styrs från kontrollrummet på Moskogen.

Fakta om anläggningen

Bränsle – Skogsflis, bark samt biprodukter från träindustrin, maximalt 130 m³/h, ca 650 000 m³/år.

Bränslehanteringssystem – Bestående av vågstation, bränsleplan 35 000m², tippficka 400 m³, bränsleberedning med magnetavskiljare, såll och rejektkross, silo för mellanlagring 5 000 m³.

Ursprung bränsle – Grot, bark, flis, sågspån från Sverige. Råvaran till RME (startbränsle till pannan) är från Sverige och Danmark. Råvaran till HVO (bränsle till nödgeneratorn) är från Tyskland.

Ångpanna – Har en bubblande fluidiserad bädd där bränslet förbränns. 32 m hög med en effekt på 90 MWt med ångdata på 143 bar samt 540° C, matarvattentemperatur 210° C och ångflöde på 35,7 kg/s.

Rökgasrening – SNCR-metoden får ammoniak att reagera med kväveoxid och bilda kvävgas. Elfilter, rökgaskondensor med luftuppfuktning, fjärrvärme-effekt 26 MW. Rökgasflöde 57 Nm³/s vid luftuppfuktning som går ut via en 65 m hög skorsten.

Kondensatbehandling – Rökgaskondensatet renas genom ammoniakstripper, sandfilter följt av jonbytare. Genom utjämningsdammen på 5 000 m³ leds kondensatet ut i Tomtebybäcken.

Ångturbin – 31 MW el, med dubbla fjärrvärmekondensorer samt dumpkondensor.

Ställverk – 72,5 kV, elproduktion 130 GWh/år.

Ackumulator – Atmosfärisk på 21 600 m³ och 56 m hög.

Fjärrvärmekulvert – Till Kalmar med diametern 0,6 m och en längd av 12 km.

Fjärrvärmeproduktion – 360 GWh/år.

Besök oss

Kraftvärme Moskogen
Moskogen 201, Kalmar

Draken

Bild på Draken fjärrvärmeanläggnings fasadÅrligen producerar Draken totalt ca 60 GWh värme. Det finns även en ackumulatortank med en lagringskapacitet om ca 150 MWh. Idag används Draken framförallt under två sommarmånader då Moskogen står still men även som spets under kalla vinterdagar. Dessutom fungerar Draken även som en knutpunkt mellan kraftvärmeanläggningen Moskogen och Kalmars fjärrvärmenät.

Historiska årtal

 • 1978-79 byggdes fjärrvärmecentralen Draken. De tre pannorna som installerades drevs med olja och är var på 25 MW vardera.
 • 1983 kunde man ta tillvara värmen i det kommunala avloppsvattnet med hjälp av en värmepump. Samma år uppförs även en ackumulatortank.
 • 1984 installerades ytterligare en panna om 40 MW som eldades med kol. Fram till 1990 eldades kol i Drakens fastbränslepanna som fram tills dess eldats med olja.
 • 1990 byggdes pannan om för eldning av träpulver och samma år kunde man även börja elda med gasol.
 • 2003 fasades gasolen ut från vår fjärrvärmeproduktion.
 • 2009 fasades även vår avloppsvärmepump ut. Idag är träpulver, som är restavfall från industrin i Sverige, anläggningens huvudbränsle. Träpulvret kompletteras med olja som endast används som reserv.

Besök oss

Fjärrvärmecentralen Draken
Smedjegatan 4, Kalmar

Bli elproffs – med vår nya app!

Du som är kund får full kontroll över din elanvändning. Effektivisera din förbrukning redan idag!

Ladda ner appen kostnadsfritt

mobil Ladda ner appen kostnadsfritt