Till innehållet

Klimatbokslut

Vår verksamhet minskar klimatpåverkan

Att jobba för en hållbar framtid är viktigt tycker vi! Därför gör vi årligen ett klimatbokslut som visar den klimatpåverkan vi har på samhället.

De senaste åren har intresset för klimat- och miljöfrågor ökat kraftigt i samhället och det har blivit allt viktigare för företag och organisationer att vara transparanta och tydligt redovisa vilken påverkan de har på miljön – men också vad de gör för att minimera den påverkan.

För att få en helhetsbild av vår klimatpåverkan tar Kalmar Energi varje år fram ett så kallat klimatbokslut (från och med 2020). Det gör vi i samarbete med det oberoende forsknings- och utredningsföretaget Profu. Ett klimatbokslut identifierar var i verksamheten den stora klimatpåverkan finns. Resultatet lägger grunden för att vidta rätt åtgärder för att minska vår påverkan, men även att kompensera för den.

Ett energiföretag står för en relativt stor klimatpåverkan jämfört med många andra verksamheter. Samhällets energiproduktion tillsammans med alla transporter står för merparten av våra utsläpp av växthusgaser. Trots detta redovisas i detta klimatbokslut att Kalmar Energis bidrag till klimatpåverkan är negativ, det vill säga utsläppen är lägre med Kalmar Energis verksamhet än utan.

Totalt bidrog Kalmar Energi till att 95 100 ton koldioxid inte släpptes ut under år 2023. Det innebär att fördelarna med att producera el och värme med skogens restprodukter som bränsle, överväger de negativa klimateffekterna eftersom vi kan ersätta fossil elproduktion eller andra uppvärmningsformer i regionen.

Vi gör ett klimatbokslut för att …

studera företagets totala nettobidrag till klimatpåverkan.

peka på verksamhetsområden som är betydelsefulla för klimatpåverkan, både för minskad och ökad klimatpåverkan.

mäta och följa effekten av genomförda förändringar.


Diagrammet visar Kalmar Energis sammanlagda klimatpåverkan under 2023 uppdelat i direkt och indirekt klimatpåverkan. Totalt bidrog vi till att undvika utsläpp motsvarande 95 100 ton CO2e under 2023.

Förra året hjälpte vår verksamhet till att minska
koldioxidutsläppen på jorden med 95 100 ton.

Men hur mycket är det egentligen? Kolla in jämförelserna här nedan.

Om alla invånare i kommunen avstod från att köra bil under 1,1 år skulle detta innebära lika mycket undvikna koldioxidutsläpp som Kalmar Energi bidrog med under 2023.

Om alla kommuninvånare köpte 18 stycken nya smartphones 2023 skulle tillverkningen av dessa ge upphov till lika stora utsläpp som undvikits genom Kalmar Energis verksamhet.

Kalmar Energis bidrag till att minska klimatpåverkan under 2023 är lika stor som bidraget från 161 stycken fotbollsplaner täckta av solcellspaneler.


Diagrammet visar Kalmar Energis energimix 2023 och nordiska residualmixen 2022.
Håll muspekaren över diagrammet för att läsa ut de olika delarna.

100% av den aska som produceras av vårt kraftvärmeverk återvinns. Minskningen beror på mildare vintrar, vilket har gjort att vi har eldat mindre.


Diagrammet visar andel återvunnen aska. Håll muspekaren över diagrammet för att läsa ut de olika delarna.

Flygaskan som återbördas till skogen har alla näringsämnen kvar och blir därför en fantastisk energiboost för kommande generations skogar. Bottenaskan är den som blir kvar i vår förbränningsugn. Den innehåller inte de näringsämnen skogen behöver så därför blir den bland annat vägar som har höga krav på hållfasthet som bär tunga arbetsmaskiner eller liknande.

Tillsammans med Stena Recycling har vi under 2023 återvunnit material som motsvarar utsläppsbesparingar på hela

43 442 kg CO2

Vill du läsa mer?

Hållbarhetsrapport 2023

Klimatbokslut 2023

Klimatbokslut 2023 – jämförelsetal

Arkiv

Bli elproffs – med vår nya app!

Du som är kund får full kontroll över din elanvändning. Effektivisera din förbrukning redan idag!

Ladda ner appen kostnadsfritt

mobil Ladda ner appen kostnadsfritt