Till innehållet

Elnät

Elnät

Kalmar Energi Elnät ansvarar för elledningarna och för att överföringen av elen fungerar i hela Kalmar tätort.

Elnätsavgiften är vad du betalar för överföringen av elen till din fastighet. Den bestäms dels av hur mycket el som överförs till dig mätt i kilowattimmar (kWh), dels av hur mycket utrymme du tar på elnätet, det vill säga storleken på din säkring. Storleken på din huvudsäkring avgör hur många hushållsmaskiner och andra enheter som använder el, som du kan ha igång samtidigt utan att det blir överbelastning.

Varje elnätsföretag har monopol i en viss avgränsad region. Ligger ditt företag utanför Kalmar tätort har du ett annat elnätsföretag. Du kan inte välja elnätsföretag, men du kan däremot byta och teckna elavtal med vilket elhandelsföretag du vill i Sverige. Om du inte själv väljer elhandelsföretag så anvisar vi dig ett elhandelsföretag. Förhållandet mellan elnät-, och elhandelsföretag regleras genom en övervakningplan och i en årlig rapport redovisas de åtgärder som vidtagits enligt övervakningsplanen.

Om jag vill ändra säkringsstorlek, hur gör jag då?
Om du behöver ändra säkringsstorlek kontaktar du en behörig elektriker. Ändring av huvudsäkring måste utföras av behörig fackman. När vi fått in anmälan från elektrikern justerar vi din nätavgift utifrån din nya säkringsstorlek.