Till innehållet

Psst! Du hittar bra tips för att minska din elanvändning här. Flera ärenden kan du lösa genom att logga in på Mina Sidor eller besöka Kundcenter.

Frågor och svar – solceller på eget tak

Här får du svar på frågor om solceller på eget tak. Du är också varmt välkommen att höra av dig direkt till oss med dina funderingar, kontakta vår solrådgivare Conny på telefon 0480 – 45 11 20.

Självklart! Förutom att det är en miljöinsats så är en investering i solceller även försvarbart ekonomiskt. Återbetalningstiden på en anläggning kan vara 8-13 år beroende på förutsättningarna. Alltså en investering med ca 8-10 % avkastning.
Hur mycket el man får ut från systemet beror på en rad faktorer och därför kan ett klart och tydligt svar sällan ges. Generellt omvandlas mellan 17-20 % av den inkommande solenergin till el. Vanligtvis anges hur mycket el, alltså antal kWh, som produceras per installerad kW. Detta tal brukar ligga mellan 800 – 1100 kWh/kW, framförallt beroende på den årliga solinstrålningen samt riktning och lutning på cellerna. Övriga faktorer som påverkar produktionen är skuggning, temperatur, snötäckning, nedsmutsning etc.
Om bygglov behövs eller inte beror i huvudsak på i vilken kommun man etablerat sig i, hur stort systemet är och hur systemet monteras på huset. Normalt krävs inte bygglov så länge solcellsmodulerna placeras direkt på taket och i samma lutning. Kontakta oss hjälper vi att kolla upp om bygglov krävs för din verksamhet. Vi hjälper er såklart också med ansökan!
Optimalt är rena takytor utan skugga riktade mot söder med en lutning runt 40 grader. Med en sydvästlig eller sydostlig riktning tappar man cirka 6 procent av den årliga produktionen och en lutning på 40 grader ± 10 grader ger cirka 2 procent lägre produktion. Således kan en installation av solceller vara lönsam även om de optimala förhållandena inte uppfylls. Kontakta oss gärna för en gratis konsultation!
Eftersom solen står lägre under vinterhalvåret blir infallsvinkeln sämre vilket gör att energiproduktionen naturligt blir något mindre, men vill man att systemet skall generera så mycket som möjligt måste cellerna hållas snöfria. Vid snötäcken upp till cirka en centimeter kan en del solljus fortfarande tränga igenom och träffa solcellerna. Om cellerna monterats i rätt vinkel glider dessutom tjockare snölager gärna av, särskilt i töväder. Vi rekommenderar därför inte att man tar sig upp på taket med den fallrisk det innebär för att själv få bort snön.
Vi jobbar primärt med leverantörerna Trina Solar och Q-cells som är två tier-1 leverantörer i branschen. Kvalitét är viktigt för oss och vi har noga valt ut leverantör av våra produkter.
När snön lägger sig på cellerna begränsas produktionen från solcellerna något. Dock så är cellerna väldigt hala vilket innebär att snö lätt glider av cellerna. Cellerna genererar dessutom lite värme när solen är uppe vilket även det kommer hjälpa till med att bli av med snön.
Världens största solcellsföretag Jinko Solar är uppmärksammade i media på grund av missförhållande i arbetsmiljön. Kalmar Energis partner Svea Solar köper inte solceller från specifikt dem. Det har dock framkommit att det kan förekomma missförhållanden på fler fabriker i Kina och Xinjangprovinsen, där merparten av världens solceller produceras. Det är oroande och vår partner Svea Solar arbetar vidare med att säkerhetsställa att de uppfyller samtliga krav som Svea Solar ställer på sina leverantörer.
Kalmar Energis partner Svea Solar köper primärt sina solceller av leverantörerna Longi, JA och Talesun.
Vi på Kalmar Energi har en viktig roll i att säkerställa att samtliga steg i leverantörskedjan utförs på ett etiskt, socialt och hållbart sätt. Vi ställer krav på att våra partners följer gällande regelverk och de måste signera Kalmar Energis uppförandekod i ett avtal innan vi påbörjar ett samarbete. Enligt uppförandekoden tolererar Kalmar Energi ingen form av människohandel, barnarbete eller tvångsarbete. Det omfattar även lagstridigt eller otillbörligt innehållande av lön. Med barn avses personer under 15 år, eller högre lagstadgad minimiålder om lokal lagstiftning föreskriver sådan.
Det här är en branschfråga och det är endast tillsammans vi kan påverka. Kalmar Energi är en liten aktör och verkar genom branschföreningen Svensk Solenergi, som i sin tur är med i den europeiska branschorganisationen för solel, Solar Power Europe. De arbetar aktivt för att möjliggöra ytterligare revisioner och kontroller vid de olika fabrikerna och certifiering för att säkerställa skäliga arbetsvillkor.
Chatta med oss