Till innehållet

Manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK) och Styrel 

Samhället kan drabbas av elbrist om efterfrågan på el är större än tillgången. Om elbristsituationen är allvarlig finns det risk för att elförsörjningen kollapsar i hela eller stora delar av Sverige.  För att skydda elsystemet kan elnätsföretagen då tvingas att genomföra manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK), vilket beordras av Svenska Kraftnät. Det innebär att elledningar som går till lägre prioriterade elanvändare (bostadsområden till exempel) kopplas från och syftet är att spara elektrisk effekt under några kritiska timmar – alltså ett planerat strömavbrott.

Varför är det extra ansträngt nu?

Både vädret och elproduktionen bidrar till det ansträngda läget. Under perioden 9-18 december 2022 blir det ett driftstopp av kärnkraftverket Oskarshamn 3, något som kommer att påverka ett redan ansträngt läge.

Vad innebär det här konkret? 

  • SvK pratar bara om en förhöjd risk för MFK, inget är bestämt. Vi gör själva bedömningen att risken för att en manuell förbrukningsfrånkoppling sker är låg.
  • Syftet med en MFK är att spara elektrisk effekt under några kritiska timmar. I praktiken handlar det om ett planerat strömavbrott under en begränsad tid.

Kan jag minska riskerna för manuell frånkoppling?

Vi behöver alla, oavsett elhandelsavtal, hjälpas åt för att minska och jämna ut vår elförbrukning. Då undviker vi överbelastning på elnätet och minskar risken för frånkoppling av el. Morgontimmarna när samhället vaknar till och industrin sätter i gång, samt timmarna när alla ska laga middag är de mest elintensiva under dygnet. Det viktigaste du kan göra för att spara energi är att minska användningen av varmvatten och sänka inomhustemperaturen.

Tänk på detta under och efter MFK

Stäng eventuellt av apparater som kan vara känsliga för strömavbrott, exempelvis värmepumpar.

När elen kommit igång igen

Det finns inget facit för när du bör starta upp allt igen, vänta en stund helt enkelt och slå inte på allt på en gång.

Kolla in frågor och svar nedan och läs mer på: 

Svenska kraftnät (frånkoppling)

Energimyndigheten (styrel, STEM)

Energimarknadsinspektionen (elmarknaden)

Kalmar kommun (konkreta nära frågor)

Länsstyrelsen Kalmar (konkreta nära frågor)

MSB (krishantering)

Frågor och svar

Nej. Det är Svenska Kraftnät som avgör om förbrukningsbortkoppling måste ske. I så fall meddelar SvK regionnätsoperatören (i vårt fall Eon) som sedan meddelar oss.  Sedan är det vi som lokalt utför bortkopplingen.
Det är att matcha elproduktionen med förbrukningen. Om förbrukningen blir för stor för tillgänglig produktion då måste förbrukningen minskas. Enkelt uttryckt handlar det om att spara elektrisk effekt under några kritiska timmar. 
Effekttillgången kan bli kritisk en kall vindstilla vinterdag och om någon viktig elproduktion samtidigt får problem eller ligger nere.
I bästa fall får vi ett dygns varsel genom att SvK varslar och informerar via press och media. Men det kan bli mycket kortare förvarning, till exempel om en plötslig störning uppstår.
Vår bedömning är ett par timmar. Sen kan detta upprepas något dygn senare om den kritiska effektsituationen kvarstår.
Den här typen av bortkoppling sker inte per kund utan per elledning. Därför sker bortkoppling via fördelningsstationer i de aktuella områdena.
Nej. Från stationen utgår flera ledningar. De ledningar som förser samhällsviktiga aktörer med ström förblir i drift medan andra kopplas bort.
Nej, vid MFK gäller ej ordinarie regler. Om det blir aktuellt med planerad bortkoppling av elöverföringen så är förmodligen elavbrottet kortare än 12 timmar och då blir inte frågan om ersättning aktuell. Men om det skulle pågå längre än 12 timmar finns ett undantag i ellagen då elanvändaren inte har rätt till avbrottsersättning.  Undantaget innebär att om den planerade bortkopplingen sker med anledning av att elöverföringen avbryts för att vidta åtgärder som är motiverade av säkerhetsskäl eller för att kunna upprätthålla en god drift- och leveranssäkerhet (och avbrottet inte pågår längre än vad åtgärden kräver) är vår bedömning att ingen avbrottsersättning kommer att betalas ut. Se vidare Energimarknadsinspektionen.
Nej.  Men du behöver förstås inte betala för den el som inte levereras. 
Om produktionen och pumparna i huvudnätet fungerar medan villan eller fastigheten är strömlös så finns förutsättningar för självcirkulation i husets värmesystem. Den uppstår när det är tillräckligt stor temperaturskillnad mellan fram – och returledningen i ett värmesystem (varmt vatten väger mindre än kallt). En förutsättning är att reglerventilen är öppen – vilken den oftast är när det är kallt ute.  Alltså: huset blir sannolikt kallare – men inte utfryst. Det är ju också ett par timmar det är frågan om, inte dagar. 
En gaspanna  (inom ex. Industrin) behöver el för att fungera och kommer därför att stänga av sig automatiskt. Den kommer sen att återstartas automatiskt när strömmen kommer tillbaka.
Någon sådan information lämnar vi inte ut. Det beror på att den typen av information är säkerhetsskyddsklassad. Vid ett eventuellt avbrott aviserar vi dock enligt rutin och info finns som vanligt under driftinfo på hemsidan.
Samhällsviktig verksamhet undantas från bortkoppling, till exempel Räddningstjänst, sjukhus, ambulans, polis, dricksvatten och avlopp, elektroniska kommunikationer med mera. Var sådan verksamhet finns på elnätet är säkerhetsskyddsklassad information.
Vi vet vilka delar i våra fördelningsstationer som ska kopplas bort för att uppnå den effektbesparing som Eon och SvK efterfrågar. Mer information än att det blir avbrott lämnar vi inte ut.
Ja, det stämmer, med ett viktigt undantag: det är inte Kalmar Energi som har gjort prioriteringen. Det görs av kommunen, länsstyrelsen, regionen och staten enligt en modell som kallas Styrel.  Energiföretagen (vi och Eon i vårt fall) har dock fått vara med och lämna in synpunkter i det arbetet.
Modellen kallas Styrel och där gör myndigheter en prioritering utifrån hur viktig en viss verksamhet är för samhället. Samhällskritisk verksamhet såsom sjukvård och räddningstjänst är högt prioriterad medan bostadsområden är lägre prioriterade.
Ja, om det blir nödvändigt för att nå upp till den effektbesparing som vi anbefallts.
Ja, eftersom Styrel omfattar hela elnätet.
Det svarar vi inte på eftersom prioriteringarna är säkerhetsskyddsklassad information.
Under förutsättning att SvK flaggar 24 timmar i förväg så finns det ju tid att förbereda och eventuellt flytta vården till sjukhus. Sedan har den mesta utrustning batteri som skydd mot tillfälliga strömavbrott.
Bortkoppling sker inte sker per kund utan per elledning. Det betyder att om det inte finns samhällsviktig verksamhet på den ledningen så kan den ledningen kopplas bort via fördelningsstationen för området.
Det är omvärldsfaktorer som gör att Sverige i vinter inte kan räkna med att kunna importera el i samma utsträckning som under tidigare vintrar. En normal vinter är Sverige beroende av 36 timmars import för att upprätthålla effektbehovet. Men när Ringhals 4 inte återstartar enligt plan ökar importbehovet. (Beräkningar visar att om en produktionsanläggning av Ringhals 4 storlek tas ur drift under hela vintern ökar Sveriges importberoende till 149 timmar.) Det kan alltså hända att när vi som bäst behöver importera el så finns den inte att tillgå.
Sannolikheten är låg, men inte obefintlig. En förbrukningsfrånkoppling sker endast i nödsituationer, till exempel om elförsörjningen är allvarligt störd och andra åtgärder inte räcker till. Då kan man rädda större delen av kraftsystemet genom att frånkoppla en mindre del av förbrukningen. Hoten har funnits tidigare men MFK har hittills aldrig effektuerats.

Efter MFK

Det beror på att MFK sker per elledning. Grannkvarterets ledning var högre prioriterad än er och fick behålla strömmen medan er var lägre prioriterad och kopplades bort.
När elen kopplas på igen är det hundratals strömförbrukare som står påslagna: vattenkokare, pumpar, belysning, maskiner och annat. Det gör att när elen kopplas på igen går det åt väldigt mycket ström momentant och det kan få säkringar och brytare att lösa ut. Det var sannolikt det som hände hos dig.
Ja. När elektriciteten slås på igen uppstår en strömrusning - alla element, alla påslagna lampor, all kommunikationsutrustning ska aktiveras. Sådan återvändarlast kan få säkringar att gå i både hushåll och kabelskåp.
Ja, en åtgärd som underlättar återstarten är att vi alla tänker till innan avbrottet och stänger av diskmaskiner, tvättmaskiner, kaffekokare, lampor och annat. På så sätt kan vi underlätta uppstarten.

Bli elproffs – med vår nya app!

Du som är kund får full kontroll över din elanvändning. Effektivisera din förbrukning redan idag!

Ladda ner appen kostnadsfritt

mobil Ladda ner appen kostnadsfritt